UnderJordiskaHus_2

Betyg: 10 av 10.

Jag har skapat 3st Sidor om UnderJordiskaHus på min Webbsida, se Länkar här nedanför.

https://urminnestider.se/underjordiskahus_1

https://urminnestider.se/underjordiskahus_2

https://urminnestider.se/underjordiskahus_3


Sidan uppdateras Löpande…..

Just denna sida av mina 3 sidor om UnderJordiskaHus, laddar inte dem YouTube Videos som finns på sidan, ska ordna det framöver om möjligt. Dock så finns själva Länken kvar, men Videon syns inte direkt på sidan.

På denna sida ska jag Camilla Dokumentera mitt eget Bygge av ett UnderJordiskt Hus, dock så blir denna sida inte så mycket mina egna bilder på själva bygget, utan mera Tankar i förberedande syfte inför Bygget, ideer, tankar och Slutsatser. Mina egna Bilder får sin egen sida, samt ev egna Videos.

Allt Möjligt om Naturligt Byggande som inte ska behöva kosta Skjortan: Från Tätning av Väggar & Tak , Naturliga Golv, Naturliga Material etc. När det kommer till ‘MODERN’ tätning så inkluderar de flesta Moderna metoderna ‘Plast’ och detta verkar inte vara den ultimata metoden, dels ur ett Hälso Perspektiv samt ur ett Kostnadsperspektiv. Jag ska visa dem mer ‘Naturliga Varianterna’ som även kan bli mer ekonomiska. Men du kommer även att finna en del Plast som exempel för att kunna Jämföra och Lära ifrån. En kan även finna många bilder för inspiration på denna sida som är min https://www.flickr.com/photos/ur-minnestider samt även en del på denna sida https://urminnestider.se/underjordiskahus-undergroundhouses

Betyg: 10 av 10.

WoFati UnderGroundHouse Found at StoneHenge
https://permies.com/t/39502/year-timber-building-wofati
https://gizmodo.com/archaeologists-have-made-an-incredible-discovery-at-sto-1632927903

Round Timber is 50% Stonger then cut wood, and A frame is the Strongest.

Ben Law from UK. A green woodworker and a round wood timber framer with his famous cruck frame, or A frame design made from roundwood. In his book ”Round Wood Timber Framing”

if you dont have a Vimeo Account you can find the Video here:

https://permies.com/t/136807/Diameter-roundwood-timber-framing


Se Bild Nedan: Stubbarna som Taket ska vila på. Väldigt intressant och det är denna ide jag själv kom på innan jag ens fann denna sida, se länk nedanför. Att inte Gräva ned Stubbarna i Jorden, men istället Låta dessa ligga på marken samt ha långa Järn som går igenom stubben och vidare djupt ned i marken. Dem Plankor som skall sättas på utsidan om Stubbarna, bidrar till att dem Hålls ihop Bra, och sedan kommer Jordmassorna som ligger emot Stubbar med Plank

www.pinfoundations.com

Mexican Adobe House

Husgrund på Trä Stubbar

Mexican Adobe House

CHARRED WOOD FOUNDATION for My OFF GRID Wilderness Log Cabin

Building a Timber Frame Wood Foundation for a Log Cabin in a Severe Thunderstorm | OFF GRID. Watch Video Below. Youtube Channel: My Self Reliance Shawn James. OFF GRID Wilderness LOG CABIN Build | Yakisugi Wood Foundation and Root Cellar.

https://www.youtube.com/watch?v=Pks87hiMFes

Charred & Oiled Wood for House Foundation & Roof & Walls

How to Build a Cabin Foundation in a Remote Location on Wood Stumps

Bygga HusGrund På en Remote plats med TräStubbar som Bränns med Gasolbrännare eller öppen Eld, samt Oljas in med LinOlja

https://www.instructables.com/How-to-Build-a-Cabin-Foundation-in-a-Remote-Locati/

En mer Primitiv Variant med Platt Liggande Träd Stockar i Taket.
https://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth669313/

Flat Roof Construction

Pitch of Flat Roofs. – For pitch and gravel (composition) roofs the rise should not be less than § inch nor greater than § inch to the foot; for tin or copper, standing seam steel roofing and canvas roofing a pitch of 1/2 inch to the foot is sufficient, but there is no objection to a steeper pitch, unless it be that the steeper pitch requires the greater amount of material, and hence weighs and costs more.

Layout. – As a rule,where flat roofs are supported by trusses, the trusses are placed across the building in parallel lines, with their ends resting on or built into the side walls. In supporting the roof from the trusses either of two methods may be adopted. The more common method, probably, is to rest the ends of the rafters directly on the top chords of the trusses, as shown in Fig. 113, the trusses being made of different heights, so as to give the desired pitch to the rafters. This method answers very well for wooden roofs of moderate span, but when the span is 60 feet (18meter) or over it will be more economical to support the rafters on purlins, as shown in Fig. 114. The advantages of the latter method are, that the purlins being placed over the joints of the trusses, no transverse strain is produced in the top chord, and the roof is better tied to the walls in both directions. The use of purlins also permits of smaller sizes for the rafters and the placing of the trusses further apart. By bracing the purlins as shown at A, Fig. 114, the trusses may be spaced from 20 to 24 (6meter-7meter) feet apart. The purlins should be spaced from 8 to 12 feet (2,4meter – 3,6meter) apart, according to the width of the panels of the trusses.

https://chestofbooks.com/architecture/Construction-Superintendence/Flat-Roof-Construction.html

Entry Gate

Edgecomb Stump House: A Slideshow

https://www.historylink.org/File/9658

Architecture studio RicharDavidArchitekti has built a greenhouse on top of a single-storey family home within an orchard in the town of Chlum, Czech Republic.

https://www.dezeen.com/2020/05/22/richardavidarchitekti-tops-czech-home-with-a-greenhouse

Beautiful wrought iron gates! Entrance gate design ideas!

Krav på dagsljus

Dagsljus är oerhört viktigt för att vi ska må bra och hålla oss pigga och friska. Därför finns krav på tillgång till dagsljus för rum eller avskiljbara delar av rum där vi vistas mer än tillfälligt. Du hittar kraven i Boverkets byggregler och de innebär helt enkelt att det ska finnas fönster i alla rum som används under längre perioder i bostaden. Det gäller alltså rum som exempelvis kök, vardagsrum, sovrum och kontor. I rum eller delar av rum som man vistas i tillfälligt, så som badrum/toalett, förrådsutrymmen och garage finns inte dessa krav. Därför kan du bygga dessa utrymmen utan fönster om du vill

Hur stora ska fönstren vara?

Det finns flera olika metoder för att beräkna dagsljusfaktorn för ett rum. Men en tumregel som du kan använda är att glasytan på fönstret ska motsvara minst 10% av rummets golvyta. Så ett rum med en boyta på 15 kvadratmeter ska fönsterglasarean vara minst 1,5 kvadratmeter för att det ska vara godkänt. Denna förenklade metod används när fönstret har en traditionell placering mitt på fasaden och är någorlunda centrerat i rummet.

Vad menar man med dagsljus?

Kanske en dum fråga men inte helt självklar! Dagsljus är ljuset som reflekteras från solen i atomsfären. Därmed så räknas dagsljuset lika i alla vädersträck även om det generellt är mörkare i norrläge än i söder. Alltså menar man inte solljus när man pratar om dagsljus. Däremot finns det idag krav på även solljus i våra bostäder. Det betyder att när du bygger nytt så ska något av rummen ha tillgång till direkt solljus. Det finns ingen metod för att mäta om det är tillräckligt solljus utan det ska finnas i något av de rum som vi vistas i under längre perioder.

GreenHouse on Top of a House Roof

Ett UnderJordisktHus med ett sådant här Växthus med Växthus Tak ovanför

Det ska finnas minst två utrymningsvägar per bostad och minst en per våningsplan (ska källaren hyras ut måste det alltså finnas två stycken). Förutom egen entré kan även fönster fungera som utrymningsväg. Då måste det vara öppningsbart utan nyckel och leda ut i det fria, samt ha en sammanlagd bredd på 1,5 meter.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/brandskydd/utrymning

Rumshöjd i bostäder

Rumshöjden ska vara minst 2,40 meter i bostäder i rum som är avsedda att vistas i mer än tillfälligt. I småhus, det vill säga en- eller tvåbostadshus, får dock rumshöjden vara minst 2,30 meter i vinds- och souterrängvåningar samt i källare. I begränsade delar av rum får dessa rumshöjder underskridas. Men där ståhöjd behövs ska rumshöjden vara minst 2,10 meter under horisontell del av tak eller 1,90 meter under snedtak. Del av rum som inte behöver ståhöjd och därför kan ha lägre rumshöjd behöver inte delas av med vägg eller liknande från den del av rummet som har högre rumshöjd. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/rumshojd/

Vanliga frågor och svar om enskilda avlopp

Testa ditt avlopp

Lär dig mer om din anläggning och ställ diagnos på din befintliga anläggning. Dessutom finns en checklista för egenkontroll och hänvisningar till användbar information.

https://avloppsguiden.se/informationssidor/testa-ditt-avlopp/


Infiltrations System för BDT Avlopp

Roof Top GreenHouse

https://www.finegardening.com/article/constructing-a-home-greenhouse

 1. Normal nivå
 2. Hög nivå

Grundkrav och skyddsnivåer

Det finns inte något detaljerat regelverk om enskilda avlopp. Istället finns det allmänna råd som ger riktlinjer för hur de mer generella reglerna i miljölagstiftningen bör tolkas.

Krav på rening sedan 1969

Det finns dock några paragrafer i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Bland annat en som hängt med från tidigare miljölagstiftning om krav på att avloppsvatten behöver renas. Därför kan man säga att det funnits krav på avloppsanläggningar med påkopplad vattentoalett sedan 1969 att de ska ha en längre gående rening än enbart slamavskiljare.

Det betyder att om du har vattentoalett så räcker det inte med enbart en slamavskiljare. Avloppsvattnet behöver behandlas och renas så att inte så kallad olägenhet för människors hälsa och miljön uppstår.

Sammanfattning av krav på enskilda avlopp

Nedan sammanfattar vi dagens allmänna råd från Havs- och vattenmyndigheten.

Grundkrav

 • Dag- och dränvatten leds inte till spillvattenanordningen.
 • Avloppsanordningen är, med undantag för eventuell infiltrerande del, tät för att hindra in- och utläckage av vatten.
 • Avloppsanordningens funktion är enkel att kontrollera.
 • Avloppsanordningen är utformad så att underhåll och service underlättas.
 • Avloppsanordningen anläggs på ett sådant sätt och på en sådan plats att dess funktion kan upprätthållas under anordningens livslängd.
 • Avloppsanordningen åtföljs av en drift- och underhållsinstruktion från leverantören som innehåller de uppgifter som behövs för att säkra anordningens funktion.
 • Avloppsanordningen är, i den mån det behövs, försedd med larm om det uppstår drift-, eller andra funktionsstörningar. Ett larm bör alltid finnas som varnar innan en sluten behållare för avloppsvatten har blivit full.
 • Det finns möjlighet att ta prov på det avloppsvatten som kommer ut från anordningen i annat fall än när avloppsvattnet leds till en sluten behållare.

Normal nivå

 • Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, t ex lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.
 • Den hantering av restprodukter från anordningen som äger rum på fastigheten, kan skötas på ett hygieniskt acceptabelt sätt.

Hög nivå

Utöver det som listas under  hälsoskydd – normal nivå:

 • Ytterligare skyddsåtgärder utöver den huvudsakliga reningen i anordningen vidtas. Exempelvis kan det finnas behov av att förbjuda vissa utsläpp, att göra utsläppspunkten mer svårtillgänglig, att öka anordningens robusthet eller att lägga till reningssteg som ytterligare reducerar föroreningsinnehållet, ökar uppehållstiden, utjämnar varierande flöden eller tar emot eventuellt bräddat vatten.

Normal nivå

 • Teknik som begränsar användningen av vatten används, t.ex. vattensnåla armaturer.
 • Fosfatfria tvättmedel och fosfatfria hushållskemikalier används.
  Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion* av organiska ämnen (mätt som BOD7 eller BOD5).
 • Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 70 % reduktion* av fosfor (tot-P).
 • Avloppsanordningen möjliggör återvinning av näringsämnen ur avloppsfraktioner eller andra restprodukter.
 • Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller annan olägenhet för djur.

* Kan räknas om till utsläppsmängder per person och dygn, se bilaga 1 i Havs- och vattenmyndigheten allmänna råd

Hög nivå

Utöver det som listas under  miljöskydd – normal nivå:

 • Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion* av fosfor (tot-P).
 • Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 % reduktion* av kväve (tot-N).

När det gäller miljöskydd – hög nivå gäller alltså i regel 90 % reduktion* av fosfor (tot-P) istället för 70 % reduktion som i normal nivå.

* Kan räknas om till utsläppsmängder per person och dygn, se bilaga 1 i Havs- och vattenmyndigheten allmänna råd

Lämplig dimensionering

Reningsanläggningen ska klara belastningen från det antal personer som vistas i huset. Kommunen bedömer den planerade anläggningen utifrån den möjliga och maximala belastningen från huset. Vanligtvis utgår man från att det bor 5 personer per hushåll. Det spelar därför ingen roll om huset bara används som sommarstuga några veckor per år, anläggningen måste ändå ha samma kapacitet som ett året-runt-boende. Undantag kan göras för enklare standard. Slamavskiljaren är en förbehandling innan rening av avloppsvatten. För rening av BDT-vatten räcker en tvåkammarbrunn. När WC är anslutet krävs trekammarbrunn. Mer om slamavskiljning.

Infiltrationsbädd

En infiltrationsbädd är ett bra sätt att ta hand om BDT-vatten men marken måste kunna släppa igenom, ta emot och leda bort vattnet. En infiltration som bara tar emot BDT-vatten kan vara något mindre än en som även tar emot avfall från toaletten. Läs mer om infiltrationsbäddar här.

Markbädd

En markbädd fungerar som en infiltrationsanläggning men man lägger på sand, istället för att använda den naturliga jorden på platsen. Ofta anläggs markbäddar där den naturliga jorden inte kan släppa igenom vatten, exempelvis där det är mycket lera. Markbäddar har ett utloppsrör för det vatten som inte kan rinna nedåt, vissa anläggningar görs med helt tät botten. Vattnet från utloppsröret behöver ledas bort via till exempel ett dike. En markbädd kan vara något mindre om det bara är BDT-vatten som ska behandlas. Läs mer om markbäddar här.

Installation

Det finns BDT-vattenfilter som grävs ned och sådana som placeras ovanpå marken. Till flera av filtren behövs det ingen slamavskiljare innan. Utgående vatten från filtret leds lämpligen bort via mark, t ex i en stenkista eller ett grusfyllt dike.

Miljö och kretslopp

BDT-vatten är mindre förorenat än avloppsvatten som innehåller toalettvatten. Bara genom att samla upp och separera toalettvattnet från BDT-vattnet, istället för att ha ett blandat avlopp, får man en minskning av näringsämnen i avloppet med ca 85-90 % och risken för smittspridning försvinner nästan helt. Det uppsamlade toalettavfallet är en resurs som kan användas som gödning på åkermark.

Drift och skötsel

Precis som för alla avloppsanläggningar bör BDT-vattenfiltret inspekteras regelbundet, för att kontrollera att allt fungerar som det ska. Skötseln varierar mellan fabrikat, men kan bestå i att byta ut torv, eller att spola rent filter.

Att tänka på

 • BDT-vattenfilter är ofta anpassade för en lägre vattenförbrukning än för permanentboende.
 • BDT-vattenfilter har ofta ingen särskild rening av fosfor eller kväve, varför det t.ex. inte är lämpligt att leda urin till dem.
 • Alla kommuner godkänner inte BDT-vattenfilter, inte ens för ett fritidshus.
 • Det finns även andra lösningar för BDT, t ex markbädd eller infiltration.

Läs mer om BDT-vatten: Innehåll, risker och resurshushållning

https://avloppsguiden.se/informationssidor/krav-pa-bdt-avlopp

https://avloppsguiden.se/wp-content/uploads/2018/06/NVFaktablad4Infiltration000.pdf

Får man gräva infiltration själv?

Du får inte anlägga din egen markbädd eller infiltrationsanläggning om du inte är sakkunnig. Som sakkunnig räknas den som genom utbildning, yrkeserfarenhet eller på annat sätt fått tillräckliga kunskaper för att anlägga ett avlopp.

.

Avlopp & Dricksvatten

Dricksvattennäten är även de underdimensionerade och föråldrade. Genomsnittet för svinn i form av läckage i Sveriges kommuner är 35%. Alltså försvinner mer än en tredjedel av det vatten vi belastat våra vattenverk med.

Till det måste vi klorera vattnet för att det dels kan bli påväxt i långa ledningar, och dels kan läcka in smuts där det läcker ut vatten. På Öland, där vi har vattenbrist, är läckaget i vattenledningsnätet över 40%! Vattenbristen på Öland, Gotland och några kommuner på småländska höglandet med flera platser kan härledas till låga grundvattennivåer.

Våra avloppssystem är underdimensionerade och föråldrade. Det är inte så sällan vi hör om kolibakterier i dricksvattnet. Det beror ofta på att avlopp läcker eller breddar över i dagvattensystemen och sedan rinner ut i dricksvattentäkter. Ibland beror det på att reningsverken är överbelastade, och ibland på att det rinner in i läckande vattenrör. Dessutom går det åt energi för att pumpa avlopp till reningsverken. Rent energimässigt är vårt avloppsvatten riktigt slöseri. Det avloppsvatten som lämnar våra hushåll håller ca 27°C. Det har vi värmt upp från ca 7 – 10°C bara för att spola ut det. https://www.nordiskaprojekt.se/2020/06/30/varldsunika-sjalvforsorjande-bostader-i-jonkoping/


EGET OMHÄNDERTAGANDE AV TOALETTAVFALL

Enskilt avlopp

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet kan du ordna egen avlopps­försörjning, så kallat enskilt avlopp. För att bygga en ny eller ändra en gammal avloppsanläggning för vattentoalett behöver du ansöka om tillstånd eller lämna in en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden

https://www.herjedalen.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp.html

Får man göra enskilt avlopp själv?

Det finns ingen lag som förbjuder dig att själv utföra VVS-arbeten, så länge det inte gäller elektricitet, att ändra system eller dra om rör eller avlopp.

Vill ni ha denna levererad så tillkommer 795kr i frakt.
Hämtas fraktfritt i Västeråsbutiken.

Mullbanken latrinkompost baseras på 25 års erfarenhet på området. Kompostering av latrin är enkelt och luktfritt om man följer skötselanvisningarna.
Snygg de­sign som pry­der sin plats i träd­går­den. An­vän­dar­vän­li­ga med sto­ra luc­kor för en­kel på­fyll­ning och lät­ta att töm­ma.

Latrin­kom­postering be­hö­ver man ha två se­pa­ra­ta be­hål­la­re på 500 li­ter var­de­ra. Man fyl­ler en be­hål­la­re först. Sen lå­ter man den vi­la efter sista påfyllning me­dan man fyl­ler upp den and­ra behållaren. När bå­da be­hål­lar­na är ful­la så är det dags att töm­ma det först fyll­da, som då be­står av fär­dig nä­rings­rik kom­postmylla.

Latrinavfallet ska man varva med torvmull
https://www.avloppscenter.se/vara-produkter/tradgard/komposter/latrinkomposter/mullbanken-latrinkompost-500×2-liter.html

Latrin Kompost: Minst ett års förbrukning ska rymmas i varje behållare och storleken på behållarna ska därför vara minst 500 liter vardera för fritidsboende och 1000 liter vardera för permanentboende

Latrinkompost

Latrinkompost = Svartvatten, Avlopp från Toalett

Kommunernas föreskrifter om avfallshantering ger under vissa omständigheter möjlighet till eget omhändertagande av latrin på den egna fastigheten. Innan du börjar hemkompostera latrin måste en skriftlig anmälan göras till Berg och Härjedalens miljö- och byggavdelning.

https://www.vattenmiljoresurs.se/avfall-och-atervinning/lamna-sopor/latrin-i-engangsemballage.html

Vi ansökte hos Vadstena kommun om dispens för latrinkompostering enligt en särskild blankett som finns att ladda ner på nätet. Tillståndet beviljades och vi fick betala 600:- för handläggningen. Kommunen vill också inspektera ”anläggningen” när den tagits i bruk.
Man kan välja mellan färdigbyggda komposter eller så kan man själv bygga en. Dom färdigbyggda finns att köpa för några tusen men vi bestämde att själva bygga en efter en ritning som vi hittade på hemsidan för Gästriklands återvinningscentraler: www.gastrikeatervinnare.se. Komposten ska bestå av två kärl om vardera 500 l. När det ena kärlet är fullt låter man det stå minst sex månader innan man kan använda komposten. Borgholms kommun ger följande riktlinjer:
https://vadstenatorpet.blogspot.com/2010/07/latrinkompost-en-hjartesak.html
https://www.atvidaberg.se/download/18.2c56d3b7165814b097f9756/1535531744991/bygga-latrinkompost.pdf

Lämplig behandling

Eftersom det ofta kommer ganska mycket BDT-vatten från ett hushåll är det viktigt att det går att leda bort vattnet. Är det en sandig jord på tomten kan vattnet ofta infiltreras i marken, d.v.s. rinna igenom de naturliga jordlagren för att till slut nå grundvattnet. Är det mycket lera kan det vara svårt att infiltrera vattnet, då måste det gå att leda bort vattnet på något annat sätt. För att undvika igensättning och andra problem i framtiden är det viktigt att utreda vilken reningsanläggning som är mest lämplig innan anläggningen byggs.

Krav på BDT-avlopp
Även om BDT-avlopp innebär mindre risk för förorening och smittspridning behöver det genomgå någon form av biologisk behandling där bakterier kan bryta ned matrester och kemikalier i avloppsvattnet.
https://avloppsguiden.se/informationssidor/krav-pa-bdt-avlopp
https://avloppsguiden.se/informationssidor/anlaggningar

Läs även länk om att ev undantag från BDT ifall du endast använder giftfritt, Men oavsett så fungerar Sanden + Myren som Filtrering, och avloppet placeras i Öster som har en Lutning åt Öster. Rent Dricksvatten placeras i Väster som har en Luting åt Öster / Söder….dem kan hursomhelst inte komma i kontakt med varandra på det sätt som dem ska installeras,

Tekniker för BDT-rening

 • Infiltrationer och markbäddar(Sanden är ju som en Markbädd)
 • Biomoduler / Kompaktfilter
 • BDT-filter
 • Minireningsverk
 • Bevattning
 • Stenkista

Hur fungerar en urinseparerande toalett? – Separett

Då kan urinen, som innehåller det mesta av vårt nyttiga avfall (förutsatt att en äter bra och inte häver i sig en massa mediciner) , enkelt spridas i en rabatt eller på din gräsmatta. Rent nyttigt kiss har inte en stark Lukt. Dåligt kiss luktar starkt.

MarkBädd

Till markbäddssand används en grusig sand med högst 8 mm korn– storlek

En avloppsanläggning för BDT-avlopp måste uppfylla vissa krav. Den får inte ligga för nära grundvattnets högsta nivå, utan det ska finnas vad man kallar tillräckligt skyddsavstånd. Man måste också ta hänsyn till dricksvattenbrunnar, dels sin egen, men även sina grannars, och se till att avloppsanläggningen ligger på ett säkert avstånd från dem.

Reningsanläggningen ska också ha kapacitet att klara att rena BDT-vattnet beroende på hur många man är i ett hushåll. Utifrån kommunernas perspektiv påverkas inte den av hur mycket man använder ett hus t.ex. Det är antalet personer som spelar roll.

Några exempel på alternativ för rening av BDT-vatten är infiltration, markbädd och septitank. Ibland kan det räcka med slamavskiljning i tvåkammarbrunn, men om det även handlar om toalettvatten krävs en trekammarbrunn med ytterligare reningssteg.

Om huset har väldigt enkel standard och inte har indraget vatten, så krävs det oftast inte att man ska ha någon avloppsanläggning alls. Om man har vatten indraget, men standarden ändå är enkel, kan det räcka med någon typ av reningsfilter.

https://www.ecot.se/avloppsrening/bdt-avlopp/

Infiltration
I en infiltrationsanläggning renas vattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager och sprids via marken till grundvattnet. I marken sker naturlig rening av vattnet genom biologiska, fysikaliska och kemiska processer. Infiltration kan användas för rening av blandat, urinavlastat avloppsvatten, eller enbart BDT-vatten.


https://avloppsguiden.se/informationssidor/anlaggningar

https://www.naturvardsverket.se/contentassets/592aa402870f4c11abace08ee9e878d0/sma-avloppsanlaggningar-faktablad-4-infiltrationsanlaggningar.pdf

KLIMAT SMART: Bygg ett Växthus ovanpå ditt Platta Hustak, så har du Värme från det, Torrt Tak och Mat. En Rocket Stove i Huset Under leds upp genom Växthuset, så En kan Odla Året om genom att Värmen fördelas från Huset till Växthuset. En Spar Plats, får plats med mer.

Flat House Roof with a GreenHouse on Top, It increases usable outdoor space

Do you need to set up some solar panels to save electricity, find a place to relax, or do some gardening? You could do all of this and more, on your flat roof. You can move these items to your roof instead of overcrowding and complicating your backyard. You could even install a green roof comfortably, which can be an excellent way to insulate your home and increase its value. Whenever you need to get to the top of a flat roof, all you may need is a ladder or steps, which in most cases are fixed to the building, so you won’t have to carry climbing equipment around. You don’t require any professional skills to climb and walk on the roof as might be required with alternative designs. This makes it easier to conduct a routine inspection on the roof and helps to maintain better condition of the roof. As the building owner, you could climb to the roof once in a while, conduct an inspection, and identify problems before they even progress

https://adcoroofing.com/main-benefits-installing-flat-roof/

Flat roofs are less costly
One thing you will love about flat roofs is that they cost less to install and maintain over their lifespan compared to other styles. Things like labor will even be cheaper since there is less risk involved in installing a flat roof. These roofs are faster and easier to install, resulting in less labor risk and costs. Other than that, these roofs have fewer complications in terms of damage, meaning that the maintenance costs will be lower over time. Increased interior space
If you need more space in your house, you should definitely consider a flat roof, because it has no slopes that “eat up” the interior space. This design would be the best for buildings where the maximum amount of interior space is needed.

Flat roof modern wooden house in a Mexican forest.

Shawn James YouTube Channel and his second channel: My Self Reliance: Off Grid Log Cabin Build – Moving logs with a Lifting Winch placed between Trees

https://www.youtube.com/watch?v=Hm0bf-UHcrs

You can Build a Green House on Top of a Flat Roof, the green house can also extend outside the roof, protecting the House from Rain and Keeps Rain away from the Ground and keeps your Walls / Cellar Walls Dry . It will also keep you House Warm, it is to Compare to a Earth Bermed House with Soil on Top of it. So you Earth Berm all the Walls but make the Roof Flat and build a Green House on Top of it.

Building a Timber Frame Wood Foundation for a Log Cabin / ‘No Concrete’/

Lyfter Timmer med Vinsch som sättas fast mellan Träd
https://www.youtube.com/watch?v=m4QDMg2ca84

Lyft Timmer med Vinsch som sätts fast mellan Träd
https://www.youtube.com/watch?v=m4QDMg2ca84

World’s Biggest Rooftop Greenhouse in Montreal is as Big as 3 Football Fields

Torpare Grund

Torpare Grund

KLIMAT SMART: Bygg ett Växthus ovanpå ditt Platta Hustak, så har du Värme från det, Torrt Tak och Mat. En Rocket Stove i Huset Under leds upp genom Växthuset, så En kan Odla Året om genom att Värmen fördelas från Huset till Växthuset. En Spar Plats, får plats med mer.

How and Why I’m Building a Wood Foundation and Basement for My Off-grid Log Cabin

https://www.youtube.com/watch?v=vw0EDVVO_44


How Earthquake-resistant Buildings Work

Brick and Concrete buildings have low ductility and therefore absorb very little energy. This makes them especially vulnerable in even minor earthquakes (Movements)

https://www.researchgate.net/figure/Base-isolation-system_fig3_259159029

I’m not a big fan of concrete slab foundations as over here we have very Reactive Soils and termite problems. All but 2 of the 25+ Log ,timber frame and stick frame homes I’ve built since i started building at 13yo have been on stump timber framed floor systems 

What happens here with slabs is that they get ground heave and get very fine (un-seeable to the eye) cracks and because there is very high moisture under the slab system (which termites need to survive) they will access the crack by spitting acid into the crack and following it up into the home even when the builder has put in the rite protective barriers.

https://forestryforum.com/board/index.php?topic=35427.20

Base isolation system

How floating architecture could help save cities from rising seas

Raftlike homes and buoyant buildings may be a fix for rising sea levels.

https://www.youtube.com/watch?v=X7YjIMC5lUM&feature=emb_imp_woyt

https://www.nbcnews.com/mach/science/how-floating-architecture-could-help-save-cities-rising-seas-ncna863976

https://www.researchgate.net/figure/House-floats-in-Lake-Huron_fig3_280922308 https://www.archdaily.com/10842/floating-house-mos

Wood Chips Reduce Wildfire

Wood chips are one of the least flammable mulches, and if landscape plants are properly irrigated, the wood chip layer is going to be increasingly moist as you work your way down to the soil. This reduces flammability, while maintaining plant health. And healthy plants are more likely to survive fires than water-stressed plants – because they are full of water. https://gardenprofessors.com/making-your-landscape-fire-resistant-during-wildfire-season/

Grundläggning med trä inom räckhåll: ”Högre prefabgrad och inga torktider”

”Alla byggmaterial behövs”, brukar de diplomatiskt lagda säga när trälobbyn ryker ihop med betonglobbyn. Och inte ens den största träivrare har kunnat blunda för att all grundläggning i dag görs med betong. Men nu finns ett alternativ inom räckhåll – grundläggning med massivt trä. https://www.byggindustrin.se/innovation/teknik/grundlaggning-med-tra-inom-rackhall-hogre-prefabgrad-och-inga-torktider

https://wwwbioinnovation.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2018/11/19-11-14-trgrund-teknik-egenskaper-produktion.pdf

Projektet som ska ge husgrund av trä

Ett nytt forskningsprojekt i Dalarna ska ge ”de mest klimatneutrala lösningarna till husbygge i modern tid”. Planerna omfattar bland annat att bygga småhus med trägrund.

https://byggkoll.byggtjanst.se/artiklar/2020/oktober/projektet-som-ska-bygga-husgrund-i-tra/

Plattor med betongstenar fick ersätta de undermåliga lecablocken.
https://www.hustillhus.se/products/betongsten

Building a Timber Frame Wood Foundation for a Log Cabin

Building a Timber Frame Wood Foundation for a Log Cabin
https://www.youtube.com/watch?v=XVetaDPctfc

Self-Sufficient City by Guallart Architects is a concept for a housing development in Xiong’an New Area, China, which would be able to produce its own energy and food

https://www.dezeen.com/2020/09/02/guallart-architects-self-sufficient-city-xiong-an-china-architecture/

Building a Timber Frame Wood Foundation for a Log Cabin

Building a Timber Frame Wood Foundation for a Log Cabin
https://www.youtube.com/watch?v=XVetaDPctfc

Building a Timber Frame Wood Foundation for a Log Cabin

https://www.youtube.com/watch?v=XVetaDPctfc

Wood Foundations ~ Trä Grund

Heavy Lifting Alone! Building an Off Grid Log Cabin in the Woods

https://www.youtube.com/watch?v=mBMJjmodn8g

World’s biggest rooftop greenhouse opens in Montreal

https://www.gulftoday.ae/lifestyle/2020/08/27/worlds-biggest-rooftop-greenhouse-opens-in-montreal

Protection waterproofing membrane – Blueskin® SA 
Self-Adhesive Air and Vapor Barrier Membrane

Building an Underground Cellar
https://www.youtube.com/watch?v=6hUGf6UzxT4

Building an Underground Cellar

https://www.youtube.com/watch?v=6hUGf6UzxT4

Denna Walipini Modell faller mig mycket i smaken. Att ha ett Lättare Jordtak på en sådan med fönster upptill på 3 sidor, samt Jordmassor på alla Sidor

Exempel Bild: Visar på hur Huset ska ha som ett Växthus Framtill med Yttre Glassvägg och inre Glasvägg, samt så är alla Väggarna och inre Tak i en Ljus Kulör.

Why We Love Earthen Floors

Using just four basic, natural, chemical-free and abundant materials that are minimally processed on site, an earthen floor creates a durable, healthy finished floor with the lowest possible environmental impacts. Mix the right proportions of clay, sand, natural fibers and drying oils and you’ll have a floor that is as beautiful as it is planet-friendly.

https://endeavourcentre.org/why-we-love-earthen-floors/?v=e4b09f3f8402

The Floor Report: How About Floors Made of Sand in Your Second Home? This is the floor at a beach club restaurant called, appropriately, “Footprints”. Yes, the entire floor is made of sand. No, they don’t vacuum it but rather sweep and rake it nightly. The restaurant is adjacent to the pool area and encourages casual dining, but turns elegant at night. How cool would floors like this be for some rooms in a beach house? I mean, that sand is going to come in regardless!
https://secondshelters.com/2013/03/27/floor-report-floors-sand-home/

CasasNaAreia is a retreat in Portugal, consisting of four small houses where the rooms are laid out with carpets of fine sand. A state-of-the-art subfloor warms up this sand and keeps the cottages toasty even in the colder months.

Adobe Floors: A Natural Alternative to Concrete Slabs

What Are The Benefits of Poured Adobe Floors?
Poured adobe floors offer a number of important benefits. Because they are made from local materials, there is no factory pollution associated with the production of these floors. The ecological performance of this natural flooring alternative offers optimum health benefits, as it is completely free of toxins. Other common benefits associated with poured adobe floors include the following: 
1. Potential for Zero Embodied Energy and Carbon Footprint
https://www.buildwithrise.com/stories/adobe-floors-a-natural-alternative-to-concrete-slabs

Log End Flooring

Cordwood Flooring

Cordwood Flooring

Strawball Walls also called Adobe Walls

Cordwood

Cordwood

Cordwood

Cordwood

Exempel Bild: Denna Bild Visar ett Wofati Husbygge, vilket är den typ av Hus jag funderar på att Bygga, dock med inslag av Bilden ovanför denna Bild i form av Fler Fönster och uppdelat som ett Uterum framtill. EarthShip eller Jordskepp som det heter på Svenska, brukar även ha en annan vinkel på Fönstren framtill för att bättre fånga upp SoL Ljuset. Så Lösningen på det blir att helt enkelt bygga precis som bilden visar och lägga till en Yttre del framtill med glas som har en annan vinkel. Denna Delen skall då som jag redan nämnt fungera som Badplats / Hygien Rum / Dusch / Växt Hus / Sol Rum.

Walipini: Denna Walipni är intressant och möjlig förebild för att UnderJordiskt Hus, där vardera Kortsida har en Ingång (eller möjligen endast 1 sida har en ingång) men alla Sidor är delvis täckta med Jordmassor. Skulle en ha ett isolerat Tak på en sådan här Modell och endast ha dem Högre placerade Fönstren, på 3 sidor så borde bättre Värmehållning gå att erhålla. Att ha Fönsterluckor i bra material som är brandsäkert och ett Jord tak, så är ett sådant Hus väldigt Energieffektivt, brandsäkert, stormsäkert…etc. Taket blir billigare då det endast krävs 2 Lager Plast + Jord. Fönstren blir av mindre modell, men kommer dock att täcka en större yta i form av hela 3 sidor. Vissa Fönster måste vara Öppningsbara för genomgående Ventilation. Virket på Huset i bilen har tunnare Virke och i min Walipini tänker jag använda Timmerstockar samt ev Sandsäckar. Taket bör även gå längre ut på samtliga sidor för att bättre hålla vattnet borta.

Walipini UnderGround GreenHouse

Walipini: Greenhouse half sunken in an embankment with earth brick soil

This underground, sunken greenhouse with earth walls is built with a lot of natural clay to absorb heat. The two most important factors in a pit greenhouse are the large amount of thermal mass (walls of stone, earth, or water barrels) and its orientation towards the sun. About
organica.net.pl
http://www.soz-etc.com/natur/Ldw/walipini/walipini001-ENGL.html

Turf Houses on IceLand ~ Torv Hus

Video om JordSkeppsHus. Visar på hur den främre delen emot Söder ska bestå av en Glas Del, som ett Växthus som är integrerat med Huvud Huset. Blir även som en extra Vägg av Isolering, Buffert Zon, samt så släpper den in Ljuset in till Huset. https://www.youtube.com/watch?v=zErhgEW_u5M

Exempel Bild: Beroende på Hur djupt en kommer att kunna Gräva innan en når ned till Vatten Linjen, så får en testa sig fram, men idealt vore att Gräva ned till 3 meters Djup. Och sedan Bygga Timmerstommen i Hålet och täcka för med dem massorna som blir av Grävandet av Hålet. Då kan en även Nyttja Djupet för att kunna Stötta Timmerstockarna Under bygget. . Alternativet är att inte Gräva ned alls och bygga ovanpå Jord och fylla med massor runt om. Dock så måste massorna komma från någonstans och det kan bli dyrt att hålla på att frakta dit dessa, därmed en fördel att gräva ut.

Exempel Bild: Detta är samma Hus som du kan se på bilden ovanför, där endast Stockarna syns.

Exempel Bild: Trots att Huset ej ska behöva Värmas upp på Vintern, så skall en Rocket Stove Byggas med Spis och Sittplaster som en Soffa som Värms av denna. Samt så kan även hela Huset Värmas med denna om det emot förmodan skulle behövas. Men dessa Hus ska ej behöva Värmas upp, inte ens på Vintern, och inte ens i riktigt kalla Klimat. Det är en av Huvud Orsaken till att Jag vill bygga detta Hus, tillsammans med att det är Så Billigt att Bygga samt Genuint Trevligt och väldigt speciellt. Skorstensröret till denna Rocket Stove ska INTE gå ut ovanför Huset. Det skall gå ut emot Framsidan.

Det Behövs inge TakPapp under TräTak: Naturliga Tak!

Det måste inte va papp under detta, kolla dom undre så ser du att dom är spårade för att vatten inte ska rinna in.

Denna konstruktion kallas planktak eller faltak, har ett själv på vårt fritidshus.
Det finns ingen papp under plankorna utan plankorna i sig själv är pappen.
Förr tjärade man in taket med jämna mellanrum och har läst att taket då kunde hålla i 100år utan något annat skydd.
Under lockbrädan finns skåror längs undrbrädornas kant, denna skåra är till för att leda vatten ner till takfoten så vattnet inte kommer in på vinden.

https://www.byggahus.se/forum/threads/traetak-vad-aer-det-foer-livslaengd.345408/

Trä Tak

A traditional Icelandic UnderGround turf house

FalTak ~ Trä Tak med Trä Häng Ränna

Faltaksbrädor av Brandimpregnerat Trä: Vid krav på brandklassning ska luftspalt under brädorna (falorna) förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar. Faltaksbrädor av brandimpregnerat trä kan med fördel användas.

https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktionsexempel/tak/underlag-av-trapanel/faltak/principlosning/

TräTak

faltakens ursprungliga material, vilket verkar vara furu.Närbild på fala i kärnrik furu. De inhyvlade dräneringsspåren ska leda bort vatten som letar sig in under överfalan. Ett förnyelsebart material som smälter in i naturen och kan repareras efter hand i stället för att bytas ut i sin helhet är precis den typen av byggmaterial som vi letar efter.

Wofati House Build

The UnderGround Turf Houses of IceLand ~ TorvHus

Earth Sheltered Log framed house


https://permies.com/t/169651/Earth-Sheltered-Log-framed-house

https://www.lyftonline.se/lyftblock-blockvagnar-balkklor/tirfor-lintaljor-for-lyft-och-drag-0-8-3-2-ton/stallina-med-krok-20-meter-tirfor-t508d-maxlast-800-kg

Lyfta Timmer Stockar med Linbana

11 Effective Ways to Lift a Tree

11 Effective Ways to Lift a Fallen Tree

Written by Larsin General Info

Whether you’re trying to replant or remove a fallen tree, it can be quite a tedious task. Not only are there countless dangers involved, but it also requires a fair amount of heavy machinery (in most cases). However, there’s a handful of methods that you can try to quickly and efficiently lift a tree that’s knocked on its side.

The most effective ways to lift a fallen tree include digging out the soil and lifting it with a shovel, pulling it with guy cables, roping the tree with a sleeve, and using a garden hose. If you have access to more equipment, you can use a tractor, pallet jack, automotive winch, or timber jack.

Throughout this article, you’ll also learn the following information about how you can effectively lift a fallen tree:

 • Various methods using basic gardening tools
 • How you can incorporate multipurpose items, including pallet jacks and winches
 • Different ways to easily dispose of the tree if it’s too far gone

Dig Out Soil and Push Back the Tree

If you’re dealing with a small tree, then using a shovel is sometimes the best method. You don’t need fancy equipment. Simply dig out a hole around the base of the trunk deep enough to wiggle the tree a bit.

Once the soil is loose, you can slowly push the tree back into place. Have someone keep an eye on the roots to ensure that they’re not being crushed. You might have to add fertilizer to enrich the soil for optimal root growth.

Moisturizing the soil can ensure that it accepts the roots easier. Rather than shoving them back into cracked, old soil, the roots will be able to push evenly back into place. Furthermore, it promotes better growth once the roots are established in a few weeks.

Note: Using a shovel is a bad idea if the roots are already brittle. A shovel can tear about the foundation of a tree, especially if it’s still youthful and growing. In these situations, you should be able to remove the excess soil with a trowel and prop it up by hand to pay close attention to detail.

Use Guy Cables to Anchor It Back

Another excellent method is to use guy cables and anchors. Guy cables are usually made out of a tough, finely-bound wire that’s designed to hold hundreds to thousands of pounds of force. Tie the guy cables around the top of the thickest part of the trunk to ensure a steady hold. Anything too low won’t allow for a proper lift.

Once you’ve secured the guy cables, consider removing excess dirt from the area. There’s a high chance that soil was thrown around when the tree fell, so try to check if there’s enough room for the roots to fall back into place. You could clear it out with a shovel and replace the soil once the tree is back up.

Feel free to tie the other end of the guy cables to the front of a vehicle, such as a truck, SUV, or tractor. Make sure that your vehicle is capable of towing the required amount of weight before you try this process.

Slowly pull it back into place, again checking to see if the roots are being crushed. Water the soil immediately to bring nutrition and hydration to the soil. As mentioned by Napa Valley Register, it’s a smart idea to keep the tree anchored for several weeks or months to stabilize it.

Tie a Rope with a Rubber Sleeve

Using a rope to lift a fallen tree is one of the oldest tricks in the book. Almost everyone has a rope, whether it’s densely woven paracord or made of various fibers. Whichever rope you choose, make sure it’s strong enough to handle the weight of the tree. Much like the first suggestion, this process only works for small trees.

Here’s how to do it:

 1. Start by wrapping a rubber sleeve around the portion of the tree that you’re going to use the rope. Even if you’re dealing with a slightly larger tree than normal, a sleeve can prevent damage to the park and internal fibers. You could also try thick blankets or pillows in a pinch.
 2. Wrap the rope around the sleeve or blanket, achieving a snug fit that won’t slide up or down. If it slides too much, you won’t be able to lift it. Ropes or paracords that snap in the middle of a lift can severely damage the tree. Use a double or triple knot to prevent this disaster from occurring.
 3. Tie the other end of the rope to a vehicle or pull it with a few helping hands. Depending on the size of the tree, you’ll need a lot of manpower to move it without the assistance of a motor.

Prop It Up with an Old Garden Hose

One of the smartest tricks from the Lawn Site community is to use an old garden hose to lift a fallen tree. While ropes are fairly common, everyone with a house has a garden hose. This trick will get you out of a bind when you’re dealing with a fallen tree.

Tie the rope around the middle to the top of the tree trunk. Since the rope is rubberized (or made of plastic), you don’t have to worry about using sleeves or blankets. Nonetheless, it doesn’t hurt to add the extra layer of protection for small, malleable trees.

Once the rope is secured, start pulling it out by hand. It might take between one to three people to get the job done. Keep in mind that you can’t use a vehicle since garden hoses aren’t always able to be tightened enough.

When the tree is propped up, have one to two people hold it while you add fresh soil, water, and anchors to prevent it from falling over again READ MORE HERE:

https://landscapingplanet.com/11-effective-ways-to-lift-a-fallen-tree/

https://www.fao.org/3/x0622e/x0622e15.htm

Wooden Roofs that Breath


Wooden roofs that Breath

Wood to Collect water

TräTak ~ Wood Roof

https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktionsexempel/tak/underlag-av-trapanel/faltak/principlosning
http://www.brandskyddsforum.se/sv/brandimpregnering-0

Underlagstäckning TJB 2500KK
Köldflexibel underlagstäckning för träunderlag, med klisterkant.

Bredd 0,7 m
Längd 15 m


YEP 2500 är en underlagstäckning med hög riv- och draghållfasthet. För underlagstäckning av tak som utsätts för hög mekanisk påverkan. Produkten är uppbyggd på en polyesterstomme som belagts med köldflexibel bitumen med SBS tillsats. Minsta tillåtna taklutning är 10 grader.
https://www.byggmax.se/underlagst%C3%A4ckning-tjb-2500kk-p6303143

Stora Tak Håller Regnet borta från Huset och Grunden ~ Large Roof to keep the water away from the House, walls, cellar, ground

He also notes that roof design plays a major role. Hip roofs, for instance are more wind resistant than those with gable ends. Low-pitched roofs are stronger than steeper ones. The size of the soffits and overhangs are also significant factors.
The challenge is that occasionally, hurricane-force winds are sometimes stronger than this, and unfortunately, seem to be increasing in frequency. Since 2001, at least five hurricanes have made landfall in the U.S. with winds topping 150 mph, including Charley (2004, 150 mph), Ivan (2004, 165 mph), Katrina (2004, 175 mph), Rita (2005,180 mph) and Wilma (2005, 185 mph).
https://www.icfmag.com/2015/09/storm-proof-roofing-2/

Low-pitched roofs are stronger than steeper ones, during Storms

https://engineeringdiscoveries.com/different-types-of-roofs/

Storm Säkra Hus

Manuel Hand Vinsch med olika Dragvikter
https://skogma.se/habegger-hit-10-champion-handvinsch-grundutrustning-203010001001/


During high wind events, sloped roofs and flat roofs experience higher uplift forces than flat roofs with parapets

https://basc.pnnl.gov/images/during-high-wind-events-sloped-roofs-and-flat-roofs-experience-higher-uplift-forces-flat

Flat roofs with parapets

Manuel Hand Vinsch med olika Dragvikter. Dragvikten skiljer från Lyftvikten. Move Timber or something Stuck, no Electricity needed, just Woman power! Can manage up to 6 Ton.

SpånTak ~ Wood Roof

Här säger vi då spåntak och menar då 3 – 5 mm tjockt spån. Aldrig nån tjärning av sådan takbeklädnad. Vårt Per-Albin torp som vi köpte -77 hade fortf spån på ladugårdstaket. Det var alltså 40 år gammalt, men skulle nog ha varit bytt 5 år tidigare. Husets tak hade fått korrugerad aluminium 1965, naturligtvis med spåntaket kvar under. Nytt taktäckning lades alltså efter 28 år. 1990 blev det dax för ny plåt på taket igen, om man jämför så har spånet längre livslängd än vad man först kan tro.

https://www.byggahus.se/forum/threads/vem-saeljer-takspan.187837/page-2

Wood Roof on Churches

Domkraft att Lyfta Hus med. En större domkraft, typ 10 el 15-tons blir mer lättjobbad. Denna verkar dock inte nå någon märkvärdig Höjd, kan ju behövas en som når Högre men ändå är låg att komma under lätt med.
https://www.lyftonline.se/lyftredskap/hydrauliska-domkrafter-3-25-ton/hydraulisk-domkraft-maxlast-10-ton-1

Navare ~ Manuel HandBorr / Hand Drill

Förvandlar varje motorsåg (från ca 2,2 kW) genom ett enkelt montage till ett litet, mobilt sågverk. Utrustningen monteras med hjälp av kläm backar på det befintliga motorsågssvärdet. plankbredd max 51 cm och från 13 mm till 33 cm tjocka i standard utförande. Vill man såga bredare och större stockar så monterar man enkelt på breddnings sats
https://skogma.se/granberg-alaskan-mkiv-24-sagverk-till-motorsag-240055001001/

Bygg din egen Stege / Build your own Ladder

Isolera Timmer Väggar med Mossa ~ Dreva Timmerstomme

När det ges möjlighet, som i detta fall att kunden äger skog, så är det väldigt trevligt och fint att själv gå ut och plocka isoleringsmaterialet i skogen. På bara några minuter fyllde vi en flyttkartong med hus- och väggmossa. En fördel med mossa, förutom att den är gratis, är att den i sig är mögelhämmande. Så ut och plocka! Men håll er till hus- och väggmossa då andra mossor inte kan hantera fukt lika bra.
Har hört att de förr använde så kallade sillåder, och pressade ned blöt väggmossa i , och när de torkat fick de isolblock
https://entimmermansdagbok.wordpress.com/2011/09/21/harliga-husmossa/

Att ha flera Tystgående 12 Volts Fläktar i taket, dels för fukt och undvikande av Mögel samt hälsosamt att ha Luften cirkulerande, i rörelse, precis såsom Levande vatten är vatten i Rörelse. En vill ha Levande Luft.

Isolera med Mossa och Tvätt Brädor ~ iNSULATING WITH MOSS

Han har byggt som en Linbana mellan Träd för att på egen hand kunna lyfta upp dem manuellt utan el drift, Off Grid

Levelling and squaring the top logs, Dealing with a bent log
https://www.youtube.com/watch?v=YyXzh7bnfxM

En större Variant av en sådan Här!

Naturliga Tak utan Plast & Mer Ekonomiska

SpånTak ~ Wood Roof

Spåntak, Tjärat

Spån kan tillverkas på olika sätt. Spån an tillverkas av olika träslag. Spån kan användas på olika sätt. Spån kan kallas stavspån/kyrkspån. Spån kan kallas pärt, spiller, spilkspån eller annat beroende på den lokala traditionen.Om stickspån forskade Stina Wedman under åren på Riksantikvarieämbetet. Det resulterade i boken ”Stickspån. Pärt, spiller, spilkspån”.
https://wedman.nu/bok-om-takspan-och-spantak/

https://byggnadsvard.se/ett-spantak-blir-till/

Späntkniv. Takspån har tillverkats på olika sätt. I äldre tider var det vanligt att man gjorde dem för hand med en späntkniv, men under 1900- talet var nog de maskinhyvlade takspånen vanligast. Till skillnad från de handspäntade har de en kortare livslängd eftersom träfibrerna huggs av av hyveln.
https://byggnadsvard.se/ett-spantak-blir-till/

Spåntak, Tjärat eller Otjärat, en byter ut dåliga Bitar precis såsom en byter ut en dålig tegelpanna.

Hur länge håller ett spåntak?

Ett spåntak av ytved beräknas hålla 20-30 år vilket säger en del om vikten av bästa möjliga råvara. För furans del har det konstaterats att trädets ålder har en stor betydelse. Den bästa råvaran fås från träd som är 150 år eller äldre men tillgången på dessa träd är begränsad. Finns Dock exempel på Tak som Hållt VÄLDIGT länge, så tillvägag ångs sätt, virke, underhåll påverkar givetvis. Se andra Artiklar som nämner 40-100 år samt det Taket i Norge som är från 1600 talet.

https://www.spantak.fi/spantak/

Wood Roof on Church

Wood shingle ~ Spån Tak

Charred Plank Roof How to Build a Cheap Off Grid Log Cabin Ep4 – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=5ys2HVleNMc&list=PL-ZocQc_k9iAj7Ou3aCPhf0Wcl-EcN6d5&index=4

What are some reasons to choose flat roofs for newly built houses? My area has a 35’ height code for houses while surrounding areas have a 25’ height limit. With that extra ten feet you can build a 3 story house if you use a flat roof and with the high land values we have,that’s a big deal. Economics. They are slightly cheaper to build than pitched roofs. Useable as roof terraces – Why are most house roofs slanted instead of flat?
All roofs must be slightly sloped to allow for proper drainage. Flat roofs must be slightly. How come roofs for houses are sloped but roofs for large businesses are flat?
https://www.quora.com/What-are-some-reasons-to-choose-flat-roofs-for-newly-built-houses

Charred Plank Roof How to Build a Cheap Off Grid Log Cabin Ep4 – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=5ys2HVleNMc

You can Build a Green House on Top of a Flat Roof, the green house can also extend outside the roof, protecting the House from Rain and Keeps Rain away from the Ground and keeps your Walls / Cellar Walls Dry . It will also keep you House Warm, it is to Compare to a Earth Bermed House with Soil on Top on it. So you Earth Berm all the Walls but make the Roof Flat and build a Green House on Top of it.

Charred Plank Roof How to Build a Cheap Off Grid Log Cabin Ep4 – YouTube

Spåntak kan hålla länge

Spån är ett naturmaterial och eftersom de allra bästa stickspånen är handgjorda, späntade med kniv, så kan det vara skillnader mellan spånen – både när det gäller storlek och färg. Utöver späntade spån finns det hyvlade och sågade spån. På Gotland sågas spånen eftersom träet där ofta är ganska vresigt.

Spån tillverkas normalt av gran eller ek. Hållbarheten för späntade spån ligger på 60-70 år för gran. Väljer du hyvlade spån är hållbarheten något kortare, cirka 40 år. Spån är ingen lagervara på svenska brädgårdar eller byggvaruhus och det kan vara svårt att få tak på spån.

Ett gott råd är att kontakta ortens museum eller hembygdsförening för att få tips om en lokal leverantör av spån.

Monteringen

Spånen monteras på bärläkt precis som takpannor av tegel eller betong. Och det är en fördel om det dessutom finns ett underlagstak (som ger extra säkerhet för täthet).

Monteringen brukar utföras med tunna dyckertar eller trådspik, och det innebär att du kan ha nytta av en tryckluftsdriven spikpistol. Skulle du ha lagt några spån fel blir det besvärligt att flytta dem om de är spikade, och därför kan det vara en fördel att skruva fast spånen. Skruvarna ska i så fall ha borrspets och vara självförsänkande. Om spånen är av ek måste skruvarna vara rostfria, eftersom garvsyran i ek snabbt angriper metallen som då rostar.

Viktigt: Taket ska ha rätt lutning.

För att spåntaket ska hålla så länge som möjligt bör taket ha en ganska brant lutning, helst 45 grader eller mera. Om lutningen minskas med t.ex. 10 grader, förkortas spåntakets livslängd med cirka 15 procent.

Ett gott råd är att kontakta ortens museum eller hembygdsförening för att få tips om en lokal leverantör av spån.

Vi har undersökt Internet och endast funnit ett par leverantörer som vill sända till hela landet. En av dem är Lindas Trä utanför Trosa, tel. 0156-176 70, www.lindastra.se.

https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktionsexempel/tak/underlag-av-trapanel/spantak/principlosning/


UnderJordiskaHuset: Sammanfattning om möjliga Lösningar för Tätning emot Vatten:

Ska det se ut så här under plasten efter 2,5 år! Svart Mögel på ByggPlasten.

Har platta på mark sedan uppreglat 150-200mm, spårad spån på det. Reglarna tror jag är 95×45 och sitter med nivellskruvar. Det är ju bara svart när plast och plåten ligger mot varandra, kan mögel växa på aluminium/plast? Golvet är inte ventilerat utan det är bara nivellskruvar, sedan fullisolerat.

https://www.byggahus.se/forum/threads/ska-det-se-ut-sa-haer-under-plasten-efter-2-5-ar.211981/

Black Mold on Building Plastic

Black Mold on Build Plastic: En Tankeställare! Plast Möglar. Antimögelbehandlad Plast (denna kommer ju inte att sitta kvar) och det innebär mer gift.

https://plastman.se/presenningar/produktion/pvc-kapellvav-blank/presenning-pvc-kapell-580/

Till att Börja med så är det placeringen av Huset som är Viktigast. Många placerar sina Earth Bermed Houses in i en Kulle. Vilket inte är en bra ide, då allt vatten som rinner ned från kullen, rinner emot Husets Vägg och Grund. Mycket bättre då att bygga huset på en kulle, på Toppen av en Kulle, och då sker en Naturlig avrinning av vattnet på samtliga sidor.

https://diyathena.com/earthen-floor-insulation-4-options-and-the-cheapest/

https://insteading.com/blog/earth-sheltered-homes/

Rubber on the Roof

Specialized elastomeric membranes have been used in conventional built-up roofing applications for quite some time, and several rubber manufacturers have elected to market the products as earth-shelter waterproofing solutions, primarily in response to the burgeoning demand caused by new enthusiasm for the “underground” homes. We contacted the Carlisle Rubber Company and investigated several of that firm’s compounds. At the recommendation of regional representative Marshall Abee, we opted for the company’s 0.060″ EPDM (ethylene propylene diene monomer) material, which is resistant to degradation from ultraviolet light and remains flexible through a wide range of temperatures.

With Mr. Abee’s direction–and the assistance of workers from a local roofing company who were interested in learning the procedure–we laid down the rubber mat on the to-be-sodded surface and sealed it in a little more than one morning’s time. The membrane was rolled out atop 1/2″ particle-board sheathing, with protective patches of the rubber added at each junction of the 4′ X 8′ wooden panels to prevent the possibility of a corner’s lifting and puncturing the EPDM. Two different adhesives are used when working with Carlisle’s elastomeric membrane. One cement bonds the EPDM to itself (for use in situations where two sheets of the mat must be joined to span a wide roof), and the second glue sticks the rubber to other materials.

We found that the EPDM waterproofing wasn’t much more difficult to lay down than a carpet in one’s living room. The cut-to-length rolls can be relatively heavy (ours weighed about 400 pounds), but unfurling them is easy once they’re in position. After it’s spread in place, the membrane must be squared up, smoothed, and thoroughly sealed–with rubber cement–along all of its edges. We lapped the sheet up both the parapet and the second story wall of our building, cemented it along both sides, and then applied flashing to insure that a minimum of water would get to the seal. (The edge-securing process is particularly important, since a leak along the perimeter could allow water to migrate beneath the rubber and appear at some other point inside the house. Tracking down such a problem can be quite difficult.)

Mud on the Walls

Though elastomeric membranes can be used on walls, the procedure required in such cases is considerably more difficult than is that used when working on a horizontal surface. The weight of the material makes rolling it up (or down!) a wall a struggle, and the difficulty is increased by the need to prevent the rubber from being stretched (since it will eventually return to its original size). In addition, the sheets must be affixed to the vertical surface as they’re put up.

We considered several different materials for waterproofing our bermed walls, but–after studying the properties of the various products–decided to try a trowel-on-bentonite clay produced by Effective Building Products, Inc. As described by the Bentonize system patent holder, Dr. Bryan “Mac” McGroarty, bentonite is a clay mineral which was created–geologists speculate–as the result of a series of violent volcanic explosions that took place in the Aleutian Islands about 150,000,000 years ago. It is thought that winds carried the ash from the eruptions in a southeasterly direction, and that the material was eventually deposited in a highly alkaline sea which then existed in the Black Hills region of South Dakota and Wyoming. read more here: https://www.motherearthnews.com/green-homes/earth-sheltered-house-zmaz81ndzraw

Exempel Bild: Att Jämföra med hur jag Tänker mig mitt eget Tak. Då jag kommer att ha Sandsäckar som går mycket Högre än vad denna bild visar, så kommer mitt tak att hamna Högre Upp och Fönstren placeras mellan sandsäckarna är en tanke, alternativt är att placera Fönstren ovanpå Sandsäckarna och bygga en enda Stor Fönsterram ovanpå alla sandsäckar. Oavsett vilket så ska Takstolarna vila på Sandsäckarna.
https://www.heichelberghof.de/2021/02/15/walipini-erdgewaechshaus/

Förslag: Använda sig av denna Plast både närmast Planken och mitt i Högen, men skyddad av Filter duk på båda sidor. Är denna VattenTät? Kom ihåg att ByggFolien tydligen inte är Vatten Tät, endast Ång Tät.

Information 1 rulle, 50 m (Finns även att köpa i 5 meters intervall)
Färg: Transparent/Blå
Material: UV beständig Polypropén+LD Polyetén
Rullbredd: 1,8 m
Rullängd: 50 m
Vikt/m²: 125 g
Draghållfasthet: MD/TD 3,0/2,5 kN/m

https://allox.se/butik/tradgard/odling/filnet-vaxthusplast/
https://www.tunnelvaxthus.se/i-traedgarden/199-jaemfoerelse-mellan-olika-typer-av-vaexthusplast

Armerad Plast (PE)

armerad plast

En armerad plast som innhåller anti-UV (och eventuellt EVA) är ett bra val som växthusplast – fråga efter hur lång UV garanti plasten har!

Armeringen gör plasten stark men säger ingenting om UV-skydd. En armerad PE plast utan UV-skydd kan falla sönder efter 1 år. Denna plast är också mycket svår att montera spänt vilket kan resultera i skador på plasten. Avsaknad av EVA i plasten gör den skör under vintern. Denna plast levereras ofta formsydd till stommen. Sömmarna perforerar plasten i linjer som försvagar plasten och gör att den lättare rivs sönder vid sömmarna.

En armerad plast som innhåller anti-UV (och eventuellt EVA) är ett bra val som växthusplast – fråga efter hur lång UV garanti plasten har!

GjordNära EVA 200my

Det finns många olika plaster som ibland används för odling – vissa lämpliga och andra mindre lämpliga.

Åldersbeständig byggplast (blå eller genomskinlig)

byggplast

Är inte UV-beständig – åldersbeständig och UV-beständig är inte samma sak. Byggplast innehåller bland annat: Kalcium, tenn, zink och barium i olika föreningar används som stabilisatorer och ftalater som mjukgörare. Det är bariumet som ger den blåa färgen.  Andra tillsatser som kan finnas i byggplast är: Anti-mögelmedel och flammskyddsmedel. Byggmax skriver på sin hemsida:

 ”Då produkten både är ålders och alkalier-stabiliserad ska den inte vara i kontakt med livsmedel och därmed bör den heller inte användas i samband med odling.”

Byggplast är gjord för att användas inomhus inne i en vägg, där den inte har kontakt med sol eller grödor vi äter.


Armerad Plast (PE)

armerad plast

Armeringen gör plasten stark men säger ingenting om UV-skydd. En armerad PE plast utan UV-skydd kan falla sönder efter 1 år. Denna plast är också mycket svår att montera spänt vilket kan resultera i skador på plasten. Avsaknad av EVA i plasten gör den skör under vintern. Denna plast levereras ofta formsydd till stommen. Sömmarna perforerar plasten i linjer som försvagar plasten och gör att den lättare rivs sönder vid sömmarna.

En armerad plast som innhåller anti-UV (och eventuellt EVA) är ett bra val som växthusplast – fråga efter hur lång UV garanti plasten har!


PVC

pvc greenhouse mini

Känns igen på sin oljiga feta yta

PVC med anti-UV kan vara en hållbar plast för växthus. Tyvärr innehåller PVC stor andel tungmetaller andra gifter som vid produktion, återvinning och användning är mycket problematiska miljömässigt. Naturskyddsföreningen listar PVC som en ”värstingplast” som ska undvikas. PVC framställs i en komplicerad, energikrävande klorkemisk process där bland annat stabilisatorer av tungmetaller används liksom miljöskadliga tillsatser i form av kvicksilver och flamskyddsmedel. Under brukningsskedet släpper mjukgjord PVC ifrån stora mängder allergiframkallande och hormonstörande mjukgörarare (ftalater). Mjukgörarna samlas i damm och inandas av de människor som vistas i närheten. Benämns ibland som Vinyl.


Enkel PE

 Tjockleken på genomskinlig PE är ofta mellan 100-150my – vilket gör att den inte är tillräckligt stark. Avsaknad av EVA gör plasten skör på vintern. Kan funka ett år – men håller förmodligen inte längre.


Andra plaster

Det finns gott om andra plaster som ibland används till odling, tex presenningar. Gemensamt för dem är att de inte är avsedda för odling och man kan inte veta vilka ämnen som plasten innehåller. Många presenningar släpper också igenom för lite ljus för att vara bra som växthusplast


GjordNära Växthusplast

GjordNära EVA 200my

GjordNära EVA växthusplast är tillverkad av 3 lager (co-extruded multilayer). Två lager Polyeten (PE) och ett lager EVA. 200my tjock. Finns i olika bredder och beställs per meter. Tillverkad i EU

UV-stabil i 5 år med garanti
Det inbyggda UV-skyddet i plasten gör att den inte nöts av solens UV-strålar på 5 år. Den behåller sin seghet och smidighet under hela livslängden.

Stark och seg även på vintern
Plasten är seg ända ner till -35°C tack vare kombinationen av PE och EVA.

Antikondens 
Kondens rinner längs med plasten istället för att droppa ner som kallt regn på natten.

IR-reflekterande
Växthusen behåller värmen bättre på natten tack vare IR-reflekterande egenskaper.

Behåller formen vid olika temperaturer
Tillverkningsmetoden med 3 lager gör att plasten håller formen bättre vid olika temperaturer.

Tillverkad för odling
Plasten är tillverkad för och avsedd till odling.

LÄNK: Växthusplast & Markduk

LÄNK: tekniska egenskaper GjordNära EVA 200

Naturskyddsföreningens informationssida om plast

Vill ni läsa mer om olika typer av plaster och dess påverkan på miljö och hälsa kan jag varmt rekommendera Naturskyddsföreningens sida om plast.

http://www.naturskyddsforeningen.se/node/35087/

To give some examples applicable, for example, to flexible plastic cover sheets of many poster frames (such as snap frames):

https://www.sign-holders.co.uk/blog/2018/05/25/thickness-of-thin-plastics-explained/

400 micron or 0.4 mm = 15 mils (to be precise 15.75 mils)
Americans might also write .015″ thickness.
Any thickness below this would typically be very flexible and would only be suitable for smaller poster frames (up to A3 size).

Montering av Podrän Matta vid Källar Grund. Knepigt dock att den ska Spikas Fast, vilket skapar risk för Vatten att tränga in genom spikhålen, trots att dessa då tätas.
https://img.bygghemma.se/pfiles/Monteringsanvisning__6abfdd3e-f8f6-4d9b-b99d-20af2ad315e3.pdf

Byggplast i krypgrund hindrar markånga att påverka

Problematiken med att under ett ångtätt skikt stänga in trä- och växtdelar m.m. är risken för uppkommande av mögel och lukt. Det går att förebygga genom utströ av salt. Dock ska noggrann urstädning alltid ske innan byggplastläggningen. Problematiken med att under ett ångtätt skikt stänga in trä- och växtdelar m.m. är risken för uppkommande av mögel och lukt. Det går att förebygga genom utströ av salt. Dock ska noggrann urstädning alltid ske innan byggplastläggningen. Ersätter sand och makadam byggplast? Svaret blir kort och gott nej! Sand hindrar visserligen kapillärdrift av vatten men själva ångan kan förhållandevis fritt fortsätta vandra upp. Gällande makadam finns ännu mindre chans att bespara krypgrunden fukttillskott. Mellan makadamen finns större håligheter med luft där fukten lättare fortsätter uppåt. Läggning av sand eller makadam ovanpå byggplasten är ej heller något som rekommenderas eftersom det inte längre är möjligt att inspektera plasten. Samtidigt kan stenarna skava hål på folien. Finns hål så kan överliggande sand dra upp vatten. Det brukar synas genom att sanden är mörkfläckig över hålet. Svårigheter uppkommer också efter översvämning i krypgrund då vattnet inte så lätt kan evakueras eftersom det är uppbundet eller dolt beroende på material som lagts ovanpå byggfolien. I t.ex. torpargrunder där det inte tidigare har funnits problem med fukt kan inläggning av plastmatta eller dylikt vara en åtgärd som gör att kontruktionen inte längre kan andas tillräckligt. Idag finns det många andra täta material som används vid nyproduktion, vilket är en av anledningarna till att modernare krypgrunder ofta har mer uttalade fuktskador relaterat till husens ålder. Finns lukt i krypgrunden, eller kan tänkas uppstå så torde det står klart att man inte ska försöka hindra lukten genom plastinklädning utan istället förebygga eller ge sig direkt på källan genom sanering. Dessutom kan lukt vandra rakt igenom plastskiktet eftersom det inte är helt hermetiskt tätt. Ytterligare skrämmande tips är att insidan av syllarna ska kläs med plasten när den lägges ovanpå golvbjälklagets reglar. Genom tilltaget kan inte längre längderna av syll andas eller genom avfuktare i krypgrunden torkas upp. Vid några inspektioner har vi upptäckt kondens mellan byggplasten och syllarna då det varit kallare väderlek. Det bådar inte gott och bör tas som ett tecken om att röta kan bildas.

Till sist ska nämnas om att byggplast inte är fullständigt tät utan mer att se som en ångspärr. Vill man ha ett tätare skikt i krypgrund som motsvarar fuktspärr och gasspärr måste radonduk läggas in. Läs även om radon i krypgrund. Det rör sig dock om helt andra pengar att inhandla duk mot radon som kan bestå av aluminiumfolie som är dubbelsidigt laminerad med byggplastliknande skikt.

Byggplast på insidan av krypgrundens mur är inget alternativ till utvändig dränering där behov finns.


Det låter inte rätt att vika byggplasten upp över syllarna. I sådant fall kan man inte så lätt ventilera bort lukten etc. som avges från syllen. Lukt från tryckimpregnering innehållande klorfenoler kan vandra rakt igenom byggplast. Den erfarenheten har vi bl.a. från krypgrund där man lagt byggplasten över sådant material. Samtidigt finns risk för att syllarna blir fuktigare än annars då de delvis är insvepta i byggplast. Fukt löser i sin tur ut möjlighet för mikrober, mögel och bakterier att tillväxa. Mikroberna omvandlar i sin tur klorfenol till lättflyktig och luktande kloranisol. På det sättet kan eventuell luktproblematik eskalera då byggnadsmaterialet blir fuktigare. Det är viktigt att följa leverantörens anvisningar. I annat fall kan följdskada ske. Tvist är aldrig roligt och det kan vara ovisst hur utfallet blir. Följ gärna upp och berätta hur det går.

Syllen, en marknära bjälke i byggnadens yttervägg, är en sådan byggnadsdel som tog åt sig fukt. Idag vet vi att man inte bör använda tryckimpregnerat virke när man bygger hus.

Det kan vara bra att skära hål på den gamla byggplasten i dess lågpunkter. I annat fall kan det eventuellt samlas kondensvatten eller uppstigande/inrinnande vatten där. När krypgrunden blir svalare på höst och vinter kan det bildas kondensdroppar på undersidan av den nya plasten. Kan inte denna väta rinna ned i marken finns potential för visst problem med mögel och bakterier samt kanske lukt.

Vill man göra det riktigt omsorgsfullt så tas den gamla plasten bort. Sedan strös vägsalt om ca. 4kg per 10kvm markyta ut. Det hämmar mikrobiell aktivitet. Därefter läggs ny byggplast. Lycka till med fuktsäkrandet av krypgrunden!

https://www.lfs-web.se/byggplast-krypgrund.htm

Sätts byggplasten under golvbjälklaget kan man stänga in fukt i isolering och golvreglar samt ovanstående syll. Finns mögel och lukt så stängs även detta in. Då riskerar man att fuktskadan eskalerar och om inte innan skett fortsättningsvis kan påverka boendet negativt. Detsamma gäller egentligen även uppfästning av cellplast under golvreglarna. Läs mer om olämpliga åtgärder i krypgrund.

Kondens över och under byggplast

Kondens, d.v.s. vattendroppar under byggplasten är inget att oroa sig över då plasten är lagd för att förhindra denna fukt att komma upp i krypgrund. Däremot skvallrar kondens uppe på byggplasten om att ett allvarligt tillstånd kan råda i krypgrunden. Luftfuktigheten har p.g.a. det svalare krypgrundsklimatet höjts så pass mycket att daggpunktstemperaturen uppnåtts där fritt vatten bildas, vilket motsvarar en luftfuktighet om 100%.

Finns vattenansamlingar likt pölar under plasten kan detta tyda på att någon form av dränering måste göras. Undersök varför vattnet inte sjunker undan, kontakta firma som sysslar med dränering för support om frågetecken finns.

Om vattenpölar bildats ovanpå byggplasten kan dessa fås bort genom att man i pölens lågpunkt prickar ett mindre hål på plasten. Hålet tejpas sedan för.

För hög fukthalt i krypgrund innebär förr eller senare fuktrelaterade problem såsom mögelskada och kanske rötsvamp samt elak lukt. Att fuktmäta är att veta hur läget är samtidigt som man förebygger genom att kunna sätta in någon form av lämplig avfuktningslösning. Fuktmätning i krypgrund – Att mäta är att veta

Ska plasten finnas i krypgrundens golvbjälklag?

Somliga materialtillverkare och företag säger att byggplast ska finnas i golvbjälklaget ovanför krypgrund. De menar att plasten ska hindra luft och ev. lukt att komma upp i bostaden. Med facit i hand vet vi att det är negativt att skapa ett tätt skikt uppåt om man inte vill använda avfuktare för att hålla nere krypgrunds-

https://www.lfs-web.se/byggplast-krypgrund.htm

Exempel Bild: Walipini, enligt denna så har Poly Placerats som i ett badkar. Är det verkligen bra att lägga Poly i botten? Om det skulle uppstå vatten där, så blir det som en Pool som låter vattnet ligga kvar där.

Similar to installing an in-ground pool

Denna bild visar hur jag har tänkt mig mina Fönster, högt placerade på samma vis. Syftar på dem Fönster som syns vid det övre Taket.
https://www.risingearthbuilding.com/blogger/2015/01/rising-earth-natural-building.html

På samma vis som dem gjort vid det övre taket! Dem har lagt en Tvär Stock vid varje Lång Ände, under denna tvärstocj hmanar fönstren, fundera på detta.
https://www.risingearthbuilding.com/blogger/2015/01/rising-earth-natural-building.html

Walipini

Walipini


https://www.bbc.com/mundo/noticias-43541638

Gröna tak

Vegetationsmatta 2. Substrat 3. Dräneringsplast 4. Geotextil 5. Rotspärr.
ILLUSTRATION: SCANDINAVIAN GREEN ROOF INSTITUTE
https://byggnadsvard.se/grona-tak/

En Platonmatta är en luftspaltsbildande fuktskyddsmatta som används som underlag och isolering under huset för att skydda källarens golv i huset mot fukt.Platonmattan kan användas på utsidan av källargrunden eller insidan och även under golvet, för att förhindra fuktens vandring in mot husets känsligare delar.

https://www.dinbyggare.se/platonmatta/

https://www.husgrunder.com/renovera-husgrund/mekaniskt-ventilerade-golv/

Fuktisolermatta

2x10m, tryckhållfasthet: 200 kN/m2
https://www.byggmax.se/fuktisolermatta-p21201

https://insteading.com/blog/earth-sheltered-homes/

https://www.de12ambachten.nl/eng-greentech/02-06%20quietliving.html

The basic construction elements of a meadow styled green roof |

Damm Duk i Gummi, möjligen bättre Pris: Membran EPDM
Hel rulle
Firestone Pondgard
12,20×30,5m
Pris 23800kr + moms = 29.750 sek Denna är dock 30,5 meter och du behöver 20 meter? OBS taket ska ju bli större än huset, och gå ut 1 halvmeter runtom. Denna är 12.20 meter bred vilket ger 1 meter extra på ena sidan och sedan tar du 2 meter till på längden så har du 22meter.
https://www.dammcenter.se/membran-epdm-gummidukar-1mm-för-företag-39062981
EPDM Gummiduk 1mm
Bredd 12,20m
Garanti 30år
Tjocklek 1,0mm
Ord.pris 99kr/m2
Pris 79,95kr/m2 (63,96kr/m² ex moms)
Vid köp av minst 100m2
Pris 74,95kr/m2 (59,96kr/m² ex moms)

Så priset här ovan för Gummi Damm Matta, om 74.95 sek per m2 x 200m2 = 14.990 sek x 2 Lager = 29.980 sek. Se andra Priser i Länken nedan,

https://www.dammcenter.se/membran-epdm-gummidukar-1mm-för-företag-39062981

Nedan är ett exempel

 1. Plank som ligger ovanpå Stockarna, dessa Plank ska Brännas och Oljas, ev Tjäras
 2. Fuktisolermatta Platon Matta
 3. Skydds Duk 1
 4. Damm Duk
 5. Skydds Duk 2
 6. Tidningspapper eller annat Lager
 7. Jordmassor (Detta blir det torra Lagret av Jord)
 8. Skydds Duk 3
 9. Damm Duk
 10. Skydds Duk 4
 11. Tidnings Papper
 12. Jordmassor (Detta blir det blöta Lagret av Jord)
 13. Blanda i något som Möss och Råttor ej gillar men som ej är giftigt ex Plantera någon växt som dem starkt ogillar.
 14. Det finns även Rotskyddsmatta om nu detta skulle vara nödvändigt

Är PVC plast farligt?

Själva utgångsmaterialet i plasten polyvinylklorid (PVC, nr 3) är cancerframkallande och för att göra PVC plasten mjuk tillsätts hormonstörande ftalater som kan avges ur materialet vid användning. PVC användas till att göra konstläder och kan hittas i till exempel inredning, byggmaterial, kläder och skor.

SIKA TORVTAKSMEMBRAN

Sikaplan® U-15 TEX er en rotbestandig PVC-membran med preging, som er godt egnet til torvtak. Art. nr.: 615 120

FPO-basert (fleksible polyolefiner)
Inneholder ikke PVC
Fri for tungmetaller, halogener og ftalater
Rotbestandig
EPD og SINTEF Teknisk Godkjenning
Vannfordrøyende og lydisolerende
Resirkulerbart
https://nor.sika.com/no/losninger-innen-bygg/beskytte/taksystemer/tak-med-ballast-gronnetakpvcfpo.html
https://swe.sika.com/sv/loesningar-inom-bygg/tak/sikabit/sikabit-pro-e50-20sandp25.html https://www.mynewsdesk.com/se/sika_sverige_ab/pressreleases/sika-lanserar-taetskiktsmatta-anpassat-foer-nordiskt-klimat-3072243
https://swe.sika.com/sv/loesningar-inom-bygg/tak/sikabit.html
https://swe.sika.com/sv/loesningar-inom-bygg/tak/groena-tak.html

Rotbeständig

För att ett sedum tak ska vara hållbart över tid är det viktigt att takduken håller även efter flera år när vegetationen har vuxit och bildat rötter, så att de inte tränger igenom och gör hål i det vattentätande membranet. Våra takdukar är rotbeständiga i test enligt FLL-metoden.

För gröna tak med en överbyggnad med minsta vikt 80 kg/m2 (ballasterade) finns produkterna Sikaplan SGmA och Sikaplan U. Vid tunnare växtskikt, t ex moss-sedum extensivt grönt tak, krävs normalt mekanisk infästning till underlaget. Sikaplan U är anpassad för mekanisk infästning.

https://swe.sika.com/sv/loesningar-inom-bygg/tak/groena-tak.html

Andra Regler gäller i Norge för hur Tak får Byggas! Enligt Sika Sverige så är denna Tak Duk i den Norska Modellen mindre Miljövänlig. Och den svenska Motsvarigheten är SarnaFil TG 6618, och denna är då mycket mer Miljövänlig.

Den Svenska Modellen och dess Lager.

Sarnafil® TG 66-18

Takduk för överbyggnad (inbyggda tätskikt)

Sarnafil® TG 66-18 (tjocklek 1,8 mm) är ett syntetiskt tätskikt i flera skikt, baserat på högkvalitativa flexibla polyolefiner (FPO), med inlägg av glasfiber enligt EN 13956. Sarnafil® TG 66-18 är ett UV-beständigt tätskikt som varmluftsvetsas och som är utformat för användning i alla världens klimatförhållanden.

Denna Takduk är för Vikter över 80kg per m2, dessa kräver ingen Mekanisk Förankring

https://swe.sika.com/content/dam/dms/se01/d/Sarnafil%20T-milj%C3%B6duk.pdf
https://swe.sika.com/sv/loesningar-inom-bygg/tak/groena-tak.html

https://www.k-rauta.se/varumarken/isola-platon

Platonmatta Xtra Svart 2x20m 40m²
ISOLA-PLATON
Platon Xtra är tillverkad av svart polypropylen (PP). Mattan är diffusionstät, vattenavstötande och motståndskraftig mot de vanligast förekommande kemikaliska angreppen. Mattan har knoppar på ena sidan i ett regelmässigt mönster. Knopparna har ett inbördes avstånd på ca 25 mm i bägge riktningarna. Kanaler förbinder knopparna i höjdled (påmonterad matta) dräneringsförmågan är betydligt bättre än hos andra (släta) mattor. Den är dessutom starkare och motstår jordtrycket på ännu större djup.
https://www.k-rauta.se/produkt/platonmatta-xtra-svart-2x20m-40m/7057754012141
https://www.k-rauta.se/produkt/platonmatta-xtra-svart-1x20m-20m/7057754012011

Observera att det inte heller är bra att värmeisolera för mycket
på insidan av källarväggen.
Platon på insidan källarvägg går utmärkt att kombinera med
Platon Golv, fuktspärren för alla typer av trägolv.
https://docplayer.se/3026905-Kallarens-raddning-mot-fukt-och-mogel.html

https://www.boanas.se/dammduk/dammduk-gummiduk.html#!/DAMMDUK-SEALECO-EPDM-1-mm-Bredd-14-98-m/p/131840926/category=21662312

https://www.boanas.se/dammduk/skyddsmattor.html#!/Skyddsmatta-N2-Svart-Hel-rulle-50-m2/p/448404771/category=21662315

https://www.boanas.se/dammduk/dammfolie-pvc.html#!/DAMMDUK-OASE-PVC-Bredd-6-m/p/76100638/category=21662313

Rotskyddsmatta till Hustaket. Det skulle gå åt 4 st sådana till endast Taket, inga Vägar inräknade. Pris är 9000 sek inkl moms x 4 = 36.000
https://www.markvaruhuset.se/product/rotskydd-wsb80-4x25m

Subterranean Secrets

Earth sheltered homes provide year-round comfort, but not because earth is a good insulator. It’s not. Soil has an insulation value of about 0.25 per inch: 14 times less than wet-blown cellulose insulation and 20 times less than certain types of rigid foam insulation.

The secret of earth sheltered homes actually lies in the constancy of the earth’s temperature and its thermal mass. Below the frost line (usually 24 to 60 inches below the surface), the soil maintains a fairly constant 50 degrees, plus or minus a little, depending on the location. The baseline temperature in an unheated, earth sheltered home in a cold climate (like mine in Colorado, for instance), hovers around 50 degrees. Besides taking advantage of the soil’s temperature-moderating effects, earth sheltered homes also are protected from heat-robbing winter winds and the scorching summer sun. Because conventional aboveground homes expose most of their surface area to the elements, they are more vulnerable to temperature swings, conduction, convection and air infiltration. If outdoor temperatures plummet to 20 degrees below zero, for example, an aboveground home will need a boost of nearly 90 degrees to be comfortable. Raising an earth sheltered home’s internal temperature to the same temperature (around 70 degrees) requires only a modest, 20-degree boost, which is easily provided by passive-solar gain from sunlight. The sod’s constant temperature, transferred to the home, also means that you never have to worry about water lines freezing. https://www.motherearthnews.com/green-homes/earth-sheltered-homes-zmaz03fmzgoe

And finding an earth sheltered home to buy can be even more problematic, Shafe says.

But, in a way, that speaks volumes for the merits of these structures. Of all the earth sheltered homes he’s built, only 10 have been put on the market in the past nine years. His clients like their homes so much that they stay for life.

Dan Chiras writes books and articles about ecological design and building from his earth sheltered home in Evergreen, Colorado.

It was impossible to throw earth with the shovel over polyethylene
https://www.builditsolar.com/Projects/SolarHomes/Romania/CristianHouse.htm

Ground Level Cold Is the Usual Culprit

Viewing a basement prior to finishing, you may look at the below-grade walls and flooring as the source of all of that cold. Surely these broad expanses contribute to all of the coldness that you feel, right? 

The greatest offender, though, is ground-level cold. Walls that extend above grade, vents, ducts, windows, and more act as freeways that allow cold to cascade into your basement. 

One poorly insulated dryer vent and duct will chill your basement far more than an entire below-grade basement wall.

Moisture Makes It Feel Colder

Basements are inherently damp places, even if you don’t have active sources of water.

Cool temperatures plus humid air makes one feel cold. Humidity can create other problems as well.

Cold foundation walls subjected to high humidity will cause condensation, which can lead to mold, mildew, and rot.

https://www.thespruce.com/reasons-for-a-cold-basement-1820997

Insulate Above-Grade Basement Walls

Exterior basement walls that have earth mounded up against them do a fairly good job of preventing the cold from coming into the basement. Earth, after all, is a good natural insulator. But basement walls that are not protected by earth—such as those found in walk-out basements—are just as susceptible to cold migration as walls elsewhere in the house. 

Exposed concrete walls should be insulated with extruded foam. Wood-framed basement walls can be insulated with fiberglass batt insulation.

Insulate the Ducts Leaving the Basement

Ducts are unimpeded ”freeways” that shoot cold air straight into your basement. Dryer and bathroom fan ducts are little more than tubes of thin aluminum or paper-thin plastic, and they provide zero insulation from the cold. Replace such ducts with inexpensive insulated ducts or wrap your existing metal ducts with insulation.

Install Better Vent Flaps

Most vents (the flap-like fitting where the duct leaves the house) are terrible at preventing cold air from migrating into your house. Little more than a thin plastic door, these vents let cold air pour into the duct, and thus into your house. Replace your cheap, ineffective vent flap with an energy-saving ”floating shuttle” type of vent flap.


Schaktbotten ska luta ut ifrån mitten, så att vatten leds Ut

När man gör det gräver man ut runt huset och lägger nya dräneringsrör, sätter platonmatta och cellplast utanpå väggen och fyller på med dräneringsmaterial som lecakulor eller liknande. Det är viktigt att dräneringsrören ligger tillräckligt djup för att inte ta upp fukt från markytan, vilket innebär cirka 50 cm under husets grundsula. Cellplast stoppar inte vatten från att tränga in men den hindrar att fukten från marken tar sig igenom de dränerande småstenarna och in i väggen via så kallad kapillärt uppsug.

Dränering Runt Huset

You’re right in thinking that storm water flowing down the hillside toward your house is going to cause problems. I’m hoping your building plans show a new retaining wall on that side of the house to help prevent the flooding problem that will happen without the wall. I had a phone consultation last week with a woman who has a wet basement problem at her home. During the call I told her that she should think of her home as the top of a volcano. All of the ground around the top of the cone of a volcano should slope away and down from the cone. This is what your builder needs to do around your new home.

Years ago the building code, a set of minimum requirements, said that the ground around a house needs to drop at least 6 inches in the first 10 feet ( 10 feet = 3 meter) of horizontal distance away from a house. I think it should be a minimum of 9 inches, perhaps one foot. ( 1 foot = 30cm )

https://www.chicagotribune.com/sns-201507202000–tms–askbildrctnab-a20150731-20150731-story.html

Think of Your home as the top of a Volcano. All of the ground around the top of the cone of a volcano should slope away and down from the cone. This is what your builder needs to do around your new home.

The drain tile pipe needs to extend away from the house and it should eventually pop out of the ground because of the sloping ground. In wet weather, water that would normally flow through the soil will drop down the gravel around your home, enter into the drain pipe and then exit the end of the pipe much like a natural spring. This is how you create a bone-dry basement. I would also make sure that you have superb foundation waterproofing installed on the exterior of the foundation. Spraying liquid asphalt is not enough. This is just damp proofing. You need superb perforated foundation drain tile pipe down at the footer covered by lots of washed larger gravel that has no sand in it. This gravel should extend up five or more feet and then be covered by a foot of straw or felt paper so the gravel is not clogged by silt from the fluffed backfill soil that covers the gravel.

https://www.chicagotribune.com/sns-201507202000–tms–askbildrctnab-a20150731-20150731-story.html

Description

NDS gravel free French Drain products can be used as a substitution for a traditional gravel French drain. They consist of fabric, lightweight gravel substitute, and pipe all in one package.
https://www.ndspro.com/ezflow-15-x-10-no-pipe.html

EZ-Flow French Drain

A gravel-free French Drain solution that outperforms traditional systems, saving time and money.

50% Labor Savings

EZ-Flow installs without gravel, saving significant time over gravel and pipe systems. It’s lightweight allowing for installation without heavy equipment.

https://www.ndspro.com/products/drainage/french-drains/ezflow.html

Land drain, French drain, weeping tile, rock drain, filter drain? You might have seen all these phrases floating around on the internet if you’re looking to fix a drainage problem in your home. But what do they all mean?

Essentially, they are all the same thing. However, French drain more typically refers to the process of removing the surface water by installing a trench and backfilling with gravel. Before there was such a thing as a land drain pipe, this method was called a French drain – without a pipe. Nowadays people still call this method a French drain even though it will most likely incorporate a flexible land drain pipe. As the land drain pipe is underground it can sometimes be difficult to maintain and clean, using a geotextile material around the pipe and trench should protect the land drain from mud and debris. https://www.jdpipes.co.uk/knowledge/land-drainage/land-french-drain.html

Ska du vara ”by the book” så ska schaktbotten under plattan vara ”bombarderad” och det betyder att schaktbotten ska luta ut ifrån mitten.

https://markgrossen.se/dranering/

Måste du dränera huset?

I de flesta fall behöver ditt hus dräneras om. Det gäller framför allt om huset har en äldre dränering eller en nyare med bara en luftspaltsbildande matta, så kallad platonmatta mot husväggen under mark.

Mät fukten först

En smart investering är en så kallad hygrometer. Den visar hur mycket fukt som finns i rumsluften.

– Om den relativa luftfuktigheten ligger kring 40–60 procent finns det ingen anledning till oro. Men om fukten under en längre tid är över 75 procent är risken stor för skador, säger Patrik Wendelius.

Det finns lite olika åtgärder för fuktproblem i torpargrund, men det är sällan dränering som är lämpligast.

– Eftersom det är kyla från marken som orsakar problemen är den bästa metoden istället att täcka marken med plast och 10–20 centimeter stenull eller Hasopor (skumglas/återvunnet glas som förädlas till lättfyllnadsmaterial). Det utgör ingen brandrisk som cellplast, och är mer formbart om marken är lite ojämn, säger Patrik Wendelius.

Checklista för att skapa en frisk boendemiljö i källaren

 • Isolera utifrån. Det minskar inte husets boendeyta och därmed inte heller husets värde.
 • Om du ska bygga på väggarna invändigt räknas det som en riskkonstruktion. Undvik i så fall helst organiska material i konstruktionen. Väggarna reglas upp med stålreglar (använd inte träreglar), som fästs med distanser mot väggen så att luft kan cirkulera.
 • Som isolering av väggarna är cellplast bättre än mineralull. Ett alternativ är att undvika isolering helt och hållet. Det ökar energiförbrukningen, men minskar risken för mögel. Golvet kan beläggas med klinker, eller exempelvis ett laminatgolv på en ventilerande plastmatta. https://www.villaagarna.se/radgivning-och-tips/utomhus/grund/maste-du-dranera-huset/

”Sluta med cellplast som isolering i fasader, Cellplast kallas även frigolit.

Räddningsverket redovisade 2008 erfarenheter från ett antal bränder och fann bland annat att byggherrar och entreprenörer hade dåliga kunskaper om hur cellplast brinner. En del trodde att det slocknar av sig självt och andra att det bara smälter. Vissa menade att det är ofarligt eftersom det är tillåtet. Vi fann även att tillverkare av isoleringen förminskade brandproblemen. Cellplast har sämre brandegenskaper än de flesta andra isoleringsmaterial. Plaster antänds lätt och utvecklar vanligtvis mycket rök, ofta tre till fyra gånger mer än trä, och på mycket kortare tid. Energiinnehållet per kg är hela ca 39 megajoule, MJ. Som jämförelse har björkträ cirka 19 och bensin 45 MJ.

https://www.nyteknik.se/opinion/sluta-med-cellplast-som-isolering-i-fasader-6859291

Cell Plastic in Building are the main Cause to Feed the Fire

Beskriving om hur en Bygger en Walipini: https://www.solaripedia.com/files/1257.pdf

Nedan är andras tankar kring detta med Vattnet och skydd emot detta. Jag postar en av alla som fanns där. Vill du läsa mer så finns länken i slutet av texten nedan.

So maybe there is a certain annual precipitation, or relative humidity, level over which the natural plaster method would not work out and the poly method would work out better, but the natural plaster method could work out very nicely in climates with a low annual rainfall?

In a climate with a high annual rainfall, might it be better to use a more heavy duty plastic material, like the pond liner stuff? Less chance of making a hole in it and should stand the test of time better in general. Should also be better able to keep water out when/if the top 2′ layer of dirt/soil becomes saturated in spring time.

In terms of the moisture that accumulates from the inside of the building from activities like cooking and bathing, maybe those living in the wetter climates need to be diligent about keeping that humidity level in the house down. I would think that burning a rocket mass heater or wood stove would help to keep the humidity down, both with the heat being generated and the sucking in of fresh air by the stove. So maybe burning wood when necessary and opening/closing the windows when appropriate is going to be key to avoiding problems?

It seems that in the temperate climate with high annual rainfall, you have two moisture problems to deal with, the one coming from the sky to soak in through the earthen roof, and the one coming from the humidity generated from the inside of the building. How to stay dry from both? Read more here: https://permies.com/t/43986/WOFATI-cob-plastic

Jämför med ovan med hur ett vanligt Hustak är uppbyggt. Om en kunde få till en Luftspalt mellan Plankorna och Damm Duken i det första Lagret, så vore det bra. Men Hur? Du vill alttså inte lägga Damm Duken direkt emot Plankorna, du vill ha en Luft Spalt där. Notera att Strö Läkten ligger så det är ÖPPET nedtill.

Efter all ovanstående information om Gröna Jord Tak, så fann jag denna Lösning som tydligen EJ ska inkludera någon Gummi eller Plast, utan endast 2 Lager Tak Papp + 1 Lager FiltDuk, och detta ska var godkänt för Bygg Lov. Låter intressant! Återstår att jämför Priser.

https://www.svenskanaturtak.se/taklosningar/tradgardstak

Så lägger vi ditt tak

Precis som när man lägger vanliga tak behövs också skydd och en grund innan själva växtbeläggningen läggs ut. Först läggs takpapp eller ett liknande godkänt material som ska agera tätskikt. Ofta används en speciell takpapp som är framtaget just för inbyggda tätskikt.

Utöver takpappen läggs även ett dränerande material för att förhindra översvämningar och dränka växter vid regnperioder innan sedummattan. Alla detaljer och steg i processen har vi koll på så att du kan vara säker på att få ett hållbart, vackert, och naturligt tak med många års livslängd.

Gödsla och underhåll ditt tak

Ängar och gräsmattor behöver gödslas med jämna mellanrum och så även ditt sedumtak. Vi ger dig information om hur du fortsättningsvis ska gödsla ditt tak så att det håller sig fint och livskraftigt. Under den torra årstiden kan taket i extrema fall också behöva vattnas men man behöver mycket sällan byta ut några växter eller plantor.

Under vintern när sedumtaket får snö på sig kan du skotta lite försiktigt. Dock bör du lämna några centimeter av snön så att du inte förstör växterna med skyffeln. Vi ger dig tydliga instruktioner om hur du ska underhålla ditt sedumtak i alla årstider när du köpt ditt gröna tak från oss.

SEDUM 1-27 lämpar sig för taklutningar från 1-27 grader. Systemet bygger på en 10mm fukthållande filt, 30mm sedummatta och dress i skarvarna. Detta medför ett kostnadseffektivt system med snabb och enkel installation.

Mångsidigt

Bitumenbaserade tätskikt skyddar inte bara tak på bostäder, skolor, kontor och flervåningshus mot väder och vind, du kan också använda dem för tätning av bland annat brobanor, gröna tak (när det gäller rotbeständiga tätskikt) och grundmurar.

Tätskiktsmembran 3 41015

Icopal Membrane är ett komplett bitumenbaserat 1-lags tätskiktssystem för inbyggnation.
Det monteras i terrasser, gårdsbjälklag, parkeringsdäck etc. för att skydda den underliggande
konstruktionen från fukt och kemiska ämnen. https://www.bauhaus.se/tatskiktssystem-icopal-membran-3-10×0-5m

Du behöver inte Köpa Sedum Mattor, naturen sköter det själv eller så tar du befintliga Växter som blir där du gräver.

https://uploads.staticjw.com/sv/svenskanaturtak/28-optigrun_expertise-brochure_en.pdf

Se bild nedanför: Denna kräver endast 1-2 Skikt + Jordmassor. Väldig skillnad jämfört med dem som nämns ovan här som kräver en väldig massa olika lager som innebär att kostnaden blir väldigt mycket högre. Kolla dock denna information för detaljer:

https://www.optigruen.fr/fileadmin/contents/Verlegeanleitungen/21_Systeml%c3%b6sungen%20DE+EN/Optigreen%20Assembly%20Instruction%20-%20Economy%20Roof.pdf

Tänk på att deras Skyddsmatta är anpassad till deras Sedum Växter, med Jord, och denna Jord innehåller inga vassa stenar. Din sand kan innehålla små vassa stenar, även om du sorterar bort det mesta, så är sanden i sig vassare än deras mjuka jord. Det innebär att du möjligen behöver mer skydd runt Skyddsmattan.

Del av informationen från länken ovan, översatt till Svenska:

Optigreen systemlösning ”Economy Roof” 4.) Överväganden vid planering och genomförande: »

När du planerar och utför takgrönning måste du följa inte bara de regler som tillverkaren fastställt, utan också även med nationella riktlinjer för takförgrönningsplanering och utförande. I Tyskland är dessa bland annat: – FLL-riktlinjer för takgrönning – Riktlinjer för platt tak – Regler för tätskikt – Olycksförebyggande föreskrifter (UVV) för trädgårdsarbete på byggarbetsplatser, för byggnadsarbeten och arbete på tak. »

Takkonstruktionen måste ha tillräcklig lastkapacitet för att bära takgrönande vikter. » Vattentätning bör vara rotsäker, om möjligt. » Om vattentätningen inte är rotsäker är det nödvändigt att installera ett extra rotsäkert lager. »

Mellan ett bitumenokompatibelt rotskyddsskikt och ett bituminöst isoleringsmembran bör du installera en separationsfolie (till exempel en 0,2 mm PE-folie)

» När det gäller byggnader på och över 10 meters höjd och/eller mycket utsatta byggnader (t.ex. vid havet, på strand eller på kullar), rekommenderas det att kontrollera vindsug och vindavdriftsvärden. Motsvarande beräkningar kan utföras på begäran av Optigreens applikationsingenjörer. »

På begäran kommer Optigreens applikationsingenjörer att beräkna belastningen som motsvarar den planerade uppbyggnaden för något projekt. »

På samma sätt, och på begäran, kommer Optigreens applikationsingenjörer att beräkna mängden överskottsvatten som kommer från i takgrönningen, så att dräneringssystemet kan utformas på motsvarande sätt. »

För att undvika skadlig vattenkondens i takkonstruktionen måste man ta hänsyn till giltigt krav i EnEV (Energy Saving Rules) som gäller för tövattenbildning. » För att säkerställa din rätt till garantianspråk gentemot Optigrün International AG bör du endast använda oskadade, original Optigreen produkter. »

Likaså, för att säkerställa din rätt till garantianspråk som hänvisas till att uppnå miljömålen, är det nödvändigt att använd Optigreen Sedumskott och fröblandningar, samt skötsel i slutet av jobbet enligt reglerna för FLL-riktlinjerna för takgrönning. »

Vi vill påpeka att inga stora rhizomproducerande växter bör användas i takgrönande projekt. En lista av dessa kan laddas ner från FBB:s hemsida (www.fbb.de). »

För att leverera nödvändiga material till byggarbetsplatsen, tillgänglighet och styrka för att stå emot belastningen av en silobil måste garanteras. » Om du behöver ytterligare information om Optigreen System Solution ”Economy Roof” vänligen besök vår hemsida (www.optigruen.de, http://www.optigreen.

https://uploads.staticjw.com/sv/svenskanaturtak/14-sedum-1-27.pdf

https://www.optigruen.fr/fileadmin/contents/Verlegeanleitungen/21_Systeml%c3%b6sungen%20DE+EN/Optigreen%20Assembly%20Instruction%20-%20Economy%20Roof.pdf

https://www.optigruen.fr/fileadmin/contents/Verlegeanleitungen/21_Systeml%c3%b6sungen%20DE+EN/Optigreen%20Assembly%20Instruction%20-%20Economy%20Roof.pdf

1m2 = 1meter X 1meter. Pris ex: 30kr per m2 x 200m2 = 6.000 sek

Topic: Wood Foundation

The treated wood foundations (my son built a new house on one two years ago) have been around for 30+ years, and hold up very well, if put in according to certain specs. Very warm walls in a cold climate, and great to finish off the ‘basement’ with 6-8″ insulation in the walls, and cover with drywall. The basement is dry compared to a concrete wall and floor basement.
The floor structure is important that it is the top member holding the walls out against the back-filled dirt against the foundation. I have heard that is the one major amateur mistake during construction. There is info on the net regards treated wood foundations. Worth looking into if in an area that supports them (Msp-St.Paul is one of them). https://forestryforum.com/board/index.php?topic=8922.0

Building a Solid Home Foundation on Sandy Soil

Dig deeper. You can leverage the detailed information in your professional soil report to help you engineer an appropriate deep foundation solution. Beneath the sand, you will find more cohesive soil that’s harder and less shifty. Take steps to harness the stable properties of this lower soil to successfully anchor your foundation.

https://www.2-10.com/blog/building-a-solid-home-foundation-on-sandy-soil/

Granular soils such as sand and gravel are best for earth sheltering.

Earth-sheltered homes, including underground homes, are becoming a viable passive design strategy. At one time, earth-sheltered homes were either found in traditional cultures or high-end building designs. Now, earth-sheltered homes are entering the mainstream for their natural insulating ability. Lastly, homes below grade must be extensively waterproofed. The most common systems include rubberized asphalt, plastic sheeting, and liquid polyurethanes. Bermed Earth Sheltered Homes
On flatter sites, you can pack the earth against the exterior walls of your home so that it slopes away for drainage. Evaluate the location of the water table and frost line. If it is too close to the surface, it might not be possible to build an underground home. Also, consider the typography and which type of earth-sheltered home would best fit the site. The number one rule is to always send water in the opposite direction from your home.

Finally, you must determine whether the soil is stable enough to support the construction of earth-sheltered homes. Sandy and gravelly soils are best, while soil containing a lot of clay is not suitable.
https://www.thespruce.com/what-are-underground-homes-1821786

När en Läser nedan och lägger ihop att ett UnderJordiskt Hus byggs under Tjälgränsen, som är 2 meter i Norr, så innebär det mer stabilitet och lika med noll risk för Tjälskador

Tjäl- och grundläggningsdjup

I de områden i Sverige som har frostaktiv jord så måste husgrunden skyddas mot påverkan av tjäle. Kartan intill visar maximal tjälnedträngning i tjälfarlig mark, utan snötäcke. Med tjälfarlig mark menas kohesionsjordar, dvs mark som inte släpper igenom vatten t ex matjord.

Tjäldjup varierar över hela Sverige

Tjäldjupet varierar i Sverige från dryga metern i Skåne till över två meter i norra sverige.

Tjälfarlig mark – hur din jordart påverkar din tjälfarlighet

tjälskador

Vi får många frågor om olika jordars möjlighet att dränera en grund. Dvs förmågan att släppa igenom vatten. Om vatten inte släpps igenom och jorden har hög uppsugningsförmåga så är marken tjälfarlig. Detta då vatten expanderar marken när den fryser. När sedan marken blir varm igen skapas tomrum och bärigheten i minskar. Sättningar uppkommer på detta sätt.

Det som bla avgör markens förmåga att dränera är storleken på partiklarna i marken. Ju större partiklar desto bättre dränerar marken.

Problemet många husägare har är att de har en blandning av olika jordar som gör det svårare. Man har en blandning av silt, sand och grus i olika fraktioner. Det gör beslutet kring om marken är tjälfarlig hamnar i en gråzon.

https://www.husgrunder.com/ny-husgrund/tjal-och-grundlaggningsdjup/

Risken om du slarvar – sättningar

”Snåla” byggherrar som byggt på dålig mark, ej pålat eller ej genomfört nödvändigt markarbete. Dvs man har slarvat med att schakta ner till rätt nivå. Speciellt för plintgrunden är att det slarvas med markarbetet. Det beror på att man måste ner till tjälfritt djup med plintarna för att inte en plintgrund ska riskera tjällyftningar. Det beror på att du inte har ett hus ovanpå som värmer upp marken.

.

För att undvika tjälskador måste man gräva bort den tjälfarliga marken och ersätta den med icke tjälfarligt material såsom grus och sand. Dessa material kan inte binda vatten på samma sätt som exempelvis lera

Aktuella grundvattennivåer: Lillhärdal med Sveg har ‘Över det Normala’

Grundvatten och dricksvatten Du behöver även ta reda på avståndet till högsta grundvattennivån i marken. Det finns olika sätt att uppskatta nivån men det vanligaste är att gräva en eller flera provgropar. Tänk på att grundvattennivån varierar under året. Det är den högsta grundvattennivån man vill veta.

Platsen

Grundvatten, marken och omgivningens känslighet. Du behöver hitta en plats där det är möjligt att släppa ut ditt renade avloppsvatten. Ditt avlopp får inte förorena grundvattnet, dricksvattenbrunnar eller vattendrag.

https://avloppsguiden.se/informationssidor/saker-att-ta-reda-pa/

Grundvatten och dricksvatten

Det är viktigt att skydda dricksvattnet. Därför vill myndigheten veta avstånden från tänkt placering av anläggningen, dess utsläppspunkt och dricksvattenbrunnar.

Du behöver även ta reda på avståndet till högsta grundvattennivån i marken. Det finns olika sätt att uppskatta nivån men det vanligaste är att gräva en eller flera provgropar. Tänk på att grundvattennivån varierar under året. Det är den högsta grundvattennivån man vill veta.

Om du tänker rena avloppet i marken (infiltration) har du en infiltrationsyta, strax under spridarledningarna. Den ska vara minst 1 meter över högsta grundvattennivån. Om du tänker dig ett minireningsverk eller anläggningar där reningen sker i en sluten behållare behöver du också planera utsläppspunkten så att grundvattnet och dricksvattenbrunnar i närheten skyddas.

Marken och terrängen – olika avstånd

Ofta kan man genom att bedöma terrängen anta hur grundvattnet rör sig i marken. Saker att ta reda på handlar om markens lutning, vilken typ av jordart och hur mäktigt (djupt) jordlagret är.

Dags att sätta ned ett grundvattenrör – och glöm inte att mäta i det, om du redan har ett!

Planerar du för att anlägga en ny avloppsanläggning? För att kunna bestämma storlek och placering av din nya anläggning behöver du mäta grundvattennivån på din fastighet. Det gör du genom att sätta ned ett grundvattenrör som du sedan mäter i. Under höst-vinter-vår är det oftast betydligt högre vattenstånd än under sommaren. https://www.miljoskaraborg.se/Nyheter/dags-att-satta-ned-ett-grundvattenror—om-du-inte-redan-har-ett/

Instruktioner för hur du ska gå tillväga när du sätter ned ditt rör hittar du på broschyren Bra att veta om enskilt avlopp.

Torrtoa
Om du har en torr toalettlösning, till exempel ett utedass, mulltoa eller en för-
bränningstoalett så behöver du oftast bara komplettera med en lösning för ditt
BDT-vatten. Du behöver vanligen tala om för oss vilken lösning du har och hur
du tar hand om restavfallet. Har du ett latrinabonnemang hos AÖS vill vi se en
faktura, om du tar hand om avfallet själv behöver du ansöka om ”eget omhän-
dertagande”. Vi har en separat folder om torra toaletter och eget omhänderta-
gande, kontakta oss så skickar vi den till dig.


Bara BDT – alltså bad-, disk,- och tvättvatten
Om du har ett mycket litet BDT-utsläpp och du sprider ut det direkt ovanpå
markytan på din tomt (till exempel utedisk vid ett fritidshus) behöver du inte
bygga någon särskild anläggning för att ta hand om det vattnet. Variera var du
sprider vattnet så att växtligheten kan ta upp alla näringsämnen.
Om du leder ner avloppsvattnet under markytan, till en stenkista eller liknande,
då kan du behöva anlägga ett bdt-avlopp eller ändra lösning.

Har du en diskhoinomhus men inte vill uppdatera med en avloppsanläggning kan du ställa en
hink eller liknande inunder som du kan bära ut och tömma utanför huset. Vi
kommer vilja att du dokumenterar och visar din lösning för oss.

Provgrop, jordprover och grundvattenrör
https://www.miljoskaraborg.se/globalassets/dokument-fran-2021-enligt-td/avlopp/a5-broschyr-om-enskilt-avlopp-2021.pdf

Jordprov för att ta reda på markförhållandena

https://www.miljoskaraborg.se/globalassets/dokument-fran-2021-enligt-td/avlopp/a5-broschyr-om-enskilt-avlopp-2021.pdf

Om du inte ska ansluta en vattentoalett, utan bara rena vatten från bad-, disk och tvätt,
så kallat BDT-vatten, räcker det med en anmälan

Minsta avstånd vid val av plats för ny avloppsanläggning
• minst 50 meter till omgivande vattentäkter.
• minst 10 meter till dike eller vattendrag.
• minst 5 meter från din utsläppspunkt till väg eller fastighetsgräns. Är det
mindre än 5 meter till fastighetsgräns krävs godkännande från din granne.
• minst 10 meter från din slamavskiljare till ditt bostadshus.

Hur djup?
Provgropen bör vara 2,5 meter eller ner till berg. Stöter du på grundvatten är det ingen idé att gräva djupare. https://avloppsguiden.se/informationssidor/undersoka-platsen-mark-och-vatten/

Du Gräver en Grop på 2,5 meter Djup. Du tar i denna Grop Jordprover vid 1 meters Djup, och det går bra att lägga 1 kg material i en Påse för att lämna in för analys. Sedan mäter du Grundvattnet, det kan ta upp till 3 dagar innan eventuellt grundvatten syns i Gropen, och det gäller att hålla kolla på ev regn som faller och skydda gropen emot detta.

Hur mycket jord ska man ta? 
Ta ungefär 0,5 liter jord från varje lager som ska analyseras. Stenar större än 2 cm kan du ta bort.

För att mäta nivån i ditt rör – gör så här:

Gå ut och mät i ditt grundvattenrör, med en tumstock eller liknande som har en skala. Mät från rörets kant ner till vattenytan (eller till rörets botten om det är torrt). Skriv upp värdet. Mät sedan på utsidan av röret ner till marken. Dra bort detta värde från det första du mätte upp.

Vi vill alltså veta var vattennivån (eller om det är torrt: rörets botten) befinner sig i förhållande till markytan. Vi vill INTE veta hur mycket vatten det står i röret, vilket är en vanlig missuppfattning. 

Skriv ned mått och datum varje gång du mäter så att du kan fylla i dem i din avloppsansökan.

Hur får man reda på grundvattennivån?

Du ska fastställa grundvattennivån genom att antingen gräva en provgrop eller gräva ner ett grundvattenrör på platsen för den tänkta anläggningen. 2. Du ska fastställa markens genomsläpplighet med en jordanalys. Det gör du genom att skicka in ett jordprov för siktanalys eller genom att göra ett perkolationstest.

Grundvatten Nivåer Sveg

https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2020/december/jamtlands-jordarter-kartlaggs-pa-nytt-av-sgu/

https://www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/matstationer/

Grundvatten Nivåer vid Mätstation Sveg 2 har hållt väldigt jämn nivå år 2020- 2022, Djup mellan 7-8meter. Jämfört med Sveg 5 som har ett djup mellan 1.30m – 2m under samma period.

https://www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/matstationer/

Grundvatten Nivån i Sveg: ( Väldigt hög vatten Nivå, inte ens 1 meters djup)

0,9 meter i September och det är denna Högsta nivå en bör gå på, trots att den nu i Mars Ligger på 1.99 m. Återstår att se vad Nivån kan ligga på vid Ur~minnes Tider. Är den så Hög så blir du tvungen att göra ett ÖverJordiskt Hus, det vill säga inte gräva ned det, men fylla massor OvanGrund.

https://www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/matstationer/

https://www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/matstationer/

Sveg 2 mätstation har Lägre Vatten Nivåer. Idag den 31 mars år 2022 har den minus 8.16 meter

https://www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/matstationer/

https://home.howstuffworks.com/real-estate/buying-home/how-does-ground-water-level-affect-development.htm

Dugout

Representational Building
Replicated in 2020
This structure is typical of the first homes in many settlements. These temporary dwellings were usually dug into the sloping section of a trail, river bed, or hillside, preferably facing south to capture sun in the winter. Construction materials varied by region, but walls were built with logs, dirt, stone, or brick. Roofs were made of brush, reeds, willow, and saplings and covered with dirt or sod. Doors were made out of whatever was available, from animal skins to wagon covers and used lumber.
https://www.thisistheplace.org/heritage-village/buildings/ashby-dugout
https://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth669313/

Dugout.A dugout is a rude shelter dug into the ground and roofed with sod or occasionally some other material. It was a most common shelter on the Texas plains and prairies, where timber for building was scarce. Dugouts were temporary and served as dwellings only until more sophisticated buildings could be erected. After houses were built, dugouts commonly became cellars or storage bins.
https://www.tshaonline.org/handbook/entries/dugout

Det ultimata vore om Stockarna ej behövde Skarvas, men det kanske inte finns 12 meter långa, så en får se.

Ifall Timmerstockarnas Längd EJ räcker till så är en möjlighet att skarva dem. Bilden Visar skarvade Tak Balkar, men samma sak kan göras med Timmer Stockar. För min del skulle det innebära med Taköverhäng att Varje stock behöver vara cirka 6 meter. Då är Gropens bredd 10 meter och 1 meters Tak överhäng runtom. Sedan om du stöttar mitten raden med Stockar eller Sandsäckar.

Här har dem lagt en Lång Mittenbalk under Tunnare som Ligger ovanpå

En mer Primitiv Variant med Platt Ligganade Träd Stockar i Taket.
https://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth669313/

Väldigt intressant och det är denna ide jag själv hade innan jag ens fann denna sida, se länk nedanför. Att inte Gräva ned Stubbarna i Jorden, men istället ha långa Järn som går igenom stubben och vidare djupt ned i marken.

An interesting option for house foundation, virtually no digging, avoids frost heaving, resists any movement, and can be relocated. I put my cabin on them very successfully.

www.pinfoundations.com

The Best Wood for Shou Sugi Ban

Shou sugi ban is a straightforward chemical-free way to make wood more appealing and more durable. It is a great way to go green by avoiding dark stains and paints, which are bound to expose the wood with time and will require regular reapplication and maintenance. It is also a great way of getting various textures and tones making it more appealing. The best wood for Shou sugi ban will highly depend on the project that you are undertaking.

Pine

Like spruce, pine is a versatile softwood that can be an ideal choice for your house. A stylish option that will continue to trend in design for many years. It will also last longer because of its resistance to rot and decay.

https://degmeda.eu/the-best-wood-for-shou-sugi-ban/

The Best Wood for Shou Sugi Ban, Pine works fine

This demonstration on a pine plank shows the varying degrees of charring that you can use to enjoy these benefits. Some choose to only mildly char the wood to enhance the color and durability, but a heavier char can make even untreated pine suitable for use as exterior cladding without requiring chemicals of any kind, making it ideal for sustainably built structures.

https://www.nelma.org/shou-sugi-ban-japanese-technique-makes-pine-wood-waterproof-with-fire/

SPÅNTAK ÄR EN annan typ av takbeklädnad i trä som har en lång tradition i Sverige. De äldsta takspånen är de kluvna kyrkspånen som spräcktes fram för hand. På Skaga stavkyrka i Västergötland har man hittat furutakspån från 1100-talet.

Takspån i trä finns i två varianter, kyrkspån och det tunnare stickspånet. Kyrkspån är kraftiga, kilformade spån av furu eller gran, någon gång ek. https://www.svenskttra.se/publikationer-start/tidningen-tra/2014-4/sa-byggs-faltak-och-spantak/ En fördel med faltak är att det inte behöver läggas om i sin helhet. När en skada upptäckts byts endast de skadade falorna ut.

Tillverkning och läggning av spåntak

Vid renoveringsarbeten av tak har vi hittat välbevarade spån med en livslängd på över 230 år. Vi har även funnit takspån av furu vars ålder möjligen närmar sig 400 år! Rätt gjort håller spånen alltså mycket länge.

Underhåll

Rekommendationen är att ett nytt spåntak bör tjärbehandlas varje år under den första tiden. Därefter upprepas tjärningen vid behov när taket börjar ljusna. Läs mer om tjärstrykning här.

https://www.spantak.fi/spantak/

Watch the Video below: It gives you valuble visdom on how to build you UnderGround House in Wood.

Building a Timber Frame Wood Foundation for a Log Cabin and an UNDERGROUND cellar, basically a Underground House with a Roof over it.

Iron Rich Sandy Podzol

Why is iron added to concrete?

2.5% of cement is replaced by iron powder, the porosity decreases by 9.38% and 19.16% respectively. It started increasing when 3.5% and 5% of iron powder is added to the concrete. It is shown that the iron powder is slightly more effective in modifying the pore structures and reducing the porosity of the concrete.
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/podzol

Betyg: 10 av 10.

Trä Grund till mitt UnderJordiskaHus, Stubbar som Bränns med Gasol ~ Eld och sedan Oljas in.

Wooden Foundation for my UnderGroundHouse, with Stubbs that will be Burnt and Oiled with Linseed Oil.

Bild är från Shawn James YouTube Kanal där han Visar hur han bygger sitt Off Grid Hus långt in i Canadas Vildmark. Min Plan är att göra som han fast med Stubbar

Fönster i Taket på det UnderJordiska Huset, som då blir Golvet i Växthuset. Då inga Fönster kommer att finnas runtom huset, så blir detta Ljusinsläppet till Huset. Men en har hela Växthuset som är fullt med Ljus för att Odla och vistas i som UteRum

Se Bilden nedan! Se huset under som mitt Hus Kanter / Väggar fast UnderJord och Växthusets Tak sticker ut som denna bild visar

Architecture studio RicharDavidArchitekti has built a greenhouse on top of a single-storey family home within an orchard in the town of Chlum, Czech Republic. The roof of the greenhouse is made from four-chamber hollow translucent polycarbonate and overhangs the house to shelter a terrace that runs around all sides of the home.


https://www.dezeen.com/2020/05/22/richardavidarchitekti-tops-czech-home-with-a-greenhouse

Beroende på hur djupt en kan Gräva innan Grundvatten kommer, men ambitionen är att mitt hus ska ligga helt under Mark som denna bild visar, fast taket är helt täckt och har ett Växthus ovanpå.

Denna Bild visar lite snarlikt hur jag tänkt mig att hela mitt Hus placeras under mark, med en ingång som denna visar, fast mitt ska ha ett Platt Tak och ett Växthus ovanpå det Platta Taket. Samt så ska mitt byggas med Timmerstockar och Taket ligger inte direkt emot marken som detta gör, mitt tak kommer att ligga ½ meter ovan mark. Så denna bild visar endast hur jag tänker mig hela huset placeras under mark med ingången placerad som denna bild visar. Då mitt hus tak kommer att sticka ut 1 meter på vardera sida, så hamnar det mycket längre ut och Jordmassor kommer att ligga emot väggen runtom även upptill vid Takets Väggar. Mitt Hustak kommer även att forstätta över den del där jordmassorna ligger vid Ingången. Alla Vattenrör, avlopp dras vid sidan om denna Ingång.

Exempel Bild, visar hur taket skulle se ut från insidan, samt hur Stockarna skarvas och Plank ligger ovanpå Stockarna. Dock så tänker jag mig endast 1 Lager med Stockar, och inte 2st som denna Bild visar. Lägger jag mina med ½ meters mellanrum och kraftiga plank ovan dem, så blir det cirka avstånd som dem har lagt sina översta stockar närmast Planken. Denna bild visar ett Tak med Vinkel, mitt Tak ska bli Platt.

The surprises don’t seem to stop at one of our Old Town Alexandria renovations. Besides an old cistern in the basement and an antique, built-in, scalloped shelf cabinet in the living room, we also discovered a well in the front of the basement. It is about 20′ deep and has about 5′ of water in the bottom.
It is not unusual for a house of this stature to have these things. The well was the only water for the house. The cistern might have served as a water reserve, catching roof water and filtering it, another source of water for use by the house. The well may also have been used to store ice in winter, although the access hole in this one may have been too small to allow it’s use for ice.
https://harrybraswell.com/basement-well-historic-finds-old-town-alexandria/

https://harrybraswell.com/basement-well-historic-finds-old-town-alexandria

En VattenBrunn inne i det UnderJordiska Huset. Vattnet fryser inte på Vintern, och inga rör behövs dras (så inga Rör som fryser på Vintern). Detta tillsammans med att Samla Regnvatten från Växthus Taket, blir Husets vattentillgångar. Och du har bättre överblick över Brunnen

Australia House’s 900-year-old ‘holy well’ in basement holds water fit to drink
https://www.abc.net.au/news/2016-01-10/holy-well-lies-underneath-australia-house-in-london/7061722

Denna Bild visar bra hur jag tänkt mig min egen Grund. Dock så ska min inte ha Cement under Stubbarna. Så detta Golv skulle då för mig bli taket, och Under detta Tak är Gropen till Huset. Och på Detta Tak kommer ett Växthus att Byggas. Emot dessa Stubbar Spikas Plank och emot Planken läggs Jordmassor (som för min del blir Sandig PodZol), vilket dränerar bra.

What wood can not be too char? The corner piles should consist of logs not less than 30 cm in diameter. The logs must be installed below the depth of freezing. The charring of the logs. First, the log is debarked (barked), after that, the torch will char the bottom of, which will enter the soil. You should pay attention to, what wood can not be too char, otherwise it will lose its strength properties. In addition to these methods of protection should be noted about the types of wood, recommended. The most durable, so, durable varieties of timber are pine, spruce, oak, fir, larch and beech, poet they need to opt.

Så ska mitt UnderJordiskaHus ‘Off Grid’ formas:

En Grop i marken som har måtten 20m X 10m. Taket består av Timmerstockar och Plank, som kommer att sticka ut 1m utanför Gropen, och grunden till Husets Tak hamnar då 1m från Gropens Kanter. Grunden som Taket ska vila på blir Stubbar från timmerstockar , höjden på stubbarna blir ½ meter vardera, varav en del EJ grävs ned i marken. Ovanpå mitt UnderJordiska Hus ska det byggas ett Växthus som är lika stort som Taket, och det växthuset ska motsvara den Jord som jag från början hade tänkt att täcka taket med. Istället för att Gräva ned Stubbarna i Marken så ska dem ligga ovanpå Marken, och i varje stubbe borras 2 Hål för 2st Järn att sätta in i Stubben och vidare ned i Marken. Järnen går alltså igenom Stubben och vidare ned i marken en bra bit, cirka 2 meter, detta Järn går även igenom dem Takstockar som utgör Taket.

Alla 4 Väggar ska täckas med Jord men Taket täcks med ett Växthus. Detta bidrar till att Hålla Regnet borta från Taket, det håller torrt 1 meter från Husets Väggar, då det sticker ut 1 meter från gropens kanter. Växthuset hjälper även till att hålla varmt i Huset, samt ger plats för att Odla Mat och ha ett Uterum, det spar även Plats på marken.

Jordmassorna hamnar då 1 meter från Huset och en Luft spalt bildas mellan Gropens kant / Husets inneväggar och Takets Grund. Luft isolerar, samt bör det minska risk för Fukt. Då Jordmassor kommer att Täcka hela Takets Grund, alltså ligga emot Plankorna som sätts utanför Stubbarna, så kommer inget drag att uppstå, istället så får Huset 1 meter EXTRA isolering i form av Luft. Detta utrymme görs till en Krypvind. Stockarna på Taket samt Stubbarna täcks med Plank.

Stubbarna som Taket vilar på kommer att skyddas från vatten genom dem Jordmassor som ligger utanför dessa, och på stubbarnas insida har en Luften som isloerar, och med 1 meter där så finns det gott om utrymme för ventilation. Dessutom Bränns alla Stockar och Plank med Gasol Brännare eller över öppen Eld, samt så penslas dem med 2 Lager LinOlja.

Vikten från Hus Taket vilar därmed på Marken ovanför med Stubbarna och inte på Husets Väggar, vikten fördelas dessutom på ett bra sätt, då dessa Stubbar placeras 1 meter ifrån Gropens Kanter. Detta är bra både ur ett Vikfördelnings perspektiv samt för att Hålla Regnvatten ifrån Husets Väggar. Det blir som att Huset får 3st Väggar, varav Jordmassorna blir den 3e Väggen

Växthus Taket ska Fånga Regnvatten. Växthus Väggarna skulle kunna fortsätta utanför Gropets Tak. Det skulle kunna fortsätta över Jord Högen delvis, beroende på Hur Hög denna Hög blir. vilket hjälper till att hålla vatten ännu längre från huset. Fundera på den ideen.

Timmerstockarna till det Platta Taket & Stubbar till Takets Grund

Hur många Överliggande Takstolpar behöver du? Längden blir 12 meter per 1 Stock, antingen i hela Längder eller uppdelade om 6 meter vardera. Husets tak bredd är 12 meter, skulle du ha Stockarna med 1 meters mellanrum så blir det 11 Stockar om 12 meter vardera eller 24 stockar om 6 meter vardera. Under vardera Stock tillkommer då en som stöttar underifrån (såtillvida du inte stöttar med Sandsäckar). Det blir 11 Stockar X höjden på huset.
 • 11-st Stockar: om Längd 12 Meter, allternativt att vissa delas och blir 6 meter vardera ( dessa skarvas då till en längd om en sammanlängd längd 12 meter, antalet blir då 24 st om 6 meter vardera. Men försök att ha några utan skarv, alltså med Full Längd, ex i mitten och sidorna
 • 11-st Stockar: om Längd cirka 4,5 meter (Höjden på Huset, exlusive Växthuset)
 • 22 Stubbar som är ½ meter vardera, dessa blir Takets Grund. 2st för varje Takstock. Plank sätts utanför Stubbarna

Plankor till Taket och Utsidan av Stubbarna

Ur~minnes Tider: Bild nedan visar Ur~minnes Tider

Ur~minnes Tider: Detta är Platsen som jag ska bygga mitt Hus på, en del pinnar är satt ut för att markera var Huset skall byggas. Den främre Långändan som är till Höger om Pinnarna är den delen som vetter emot Söder och är den delen som kommer att ha en Massa Fönster. De andra Delarna täcks med Jordmassor. Alternativt att ha Jordmassor på alla 4 sidor och ha mindre fönster endast upptill på 3 sidor.

Ur~minnes Tider: Bild nedan visar Ur~minnes Tider

Ur~minnes Tider: Markerat område visar vart Huset ska Placeras med respektive Väder riktning. Jag vill helst inte behöva ta ned något Träd vid Ur~minnes Tider, så blir jag tvungen trots detta, så blir det till ett minimum. Skogen är Så pass Vacker att jag vill behålla den. Samt så tycker jag att en borde bygga med Naturen och inte skövla bort den.

Manuell JordBorr för Stolpar NålBrunn etc
https://www.lantkompaniet.se/jordborr-o-15-cm-foer-nedsaettning-av-stolpar-etc.html

Nål Brunnen med en Gårdspump ~ Do-it-yourself Abyssinian well

Denna slås ned i marken, se denna video där han visar hur han gör detta! Han använder en Stolpnedslagare

https://www.youtube.com/watch?v=mp0Mbskfra8

https://engineer.decorexpro.com/sv/vodosnab/kolod-skvazh/abissinskij-kolodec-svoimi-rukami.html

StolpNedSlagare

Ur~minnes Tider: Bild nedan visar Ur~minnes Tider

Denna Grop som jag Camilla Grävde vid Ur~minnes Tider blev cirka 1 meter Djup, och inget vatten syntes i den. Sanden här är väldigt kompakt. Denna Sand är mycket JärnRik. Läste någonstans att Järn används i Cement, och att Järnrik Sand har Cement egenskaper, när jag hittar dit igen så lägger jag ut det på denna sida.

Betyg: 10 av 10.

Garden Design ~ Trädgårds Design

Giftfria Natur Pooler


Små Växthus Walipinis

How a gravel drive could be a homeowner’s worst enemy in the fight against floods: Expert says tarmac and patios should be replaced with absorbent ‘rain gardens’ of grass, shrubs and plants.

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8012145/Homeowners-plant-absorbent-plants-garden-fight-flooding.html

Best Water Absorbing Trees. Perfect to Plant near your Underground House to absorb water

The Best Water-Absorbing Trees

 • Red Maple
 • Ash
 • Black Gum
 • White Cedar
 • River Birch

The Best Water-Absorbing Shrubs

 • Inkberry
 • Summersweet
 • Black chokeberry
 • American cranberrybush
 • Spice bush
 • Red twig dogwood
 • Blue elderberry

The Best Water-Absorbing Plants and Flowers

 • Daylily
 • Purple Coneflower
 • Bee balm
 • Globeflower
 • Golden club
 • Japanese iris
 • Primrose

‍All of these trees, shrubs, and plants can easily be purchased and added to your property. And when the excess rains come, they’ll be able to help you soak up more of the excess water.

https://www.tenthacrefarm.com/build-rain-garden/

Melons grow best on well-drained, sandy loam soils, with a pH between 6.0 and 6.5.

Best Trees & Plants That Absorb LOTS of Water

Swamp milkweed is another perfect plant for rain gardens. This flowering perennial is capable of absorbing considerable amounts of water. Its root systems are able to thrive in wet to moderately moist substrates. It favors slightly acidic soil and can tolerate poor drainage, seasonal flooding, and even packed clay. Furthermore, its roots are adapted to low-oxygen conditions. In the wild, it is often found growing along the edges of lakes and ponds, in low-lying areas, and in ditches.

The blooms of this plant are irresistible to monarch butterflies, which tend to lay their eggs on the milkweed leaves. Once hatched, the larvae then feed on the foliage. Though safe for the caterpillars, this entire plant is slightly toxic in its raw form and may irritate both the digestive and nervous systems if ingested. If you’d like your rain garden to be fairly deer resistant, you should consider cultivating this species. Do be ready to deal with the occasional appearance of aphids, however, as they favor the milky sap.

Björk suger ut mest vatten av alla trädslag

Detta är också en myt. Det finns andra trädslag som suger ut betydligt mer vatten. Detta beror bland annat på trädets läge och på bladytan. Så till exempel suger en vanlig lönn ut mer vatten än en björk. Är du rädd för att få mycket vatten runt huset, satsa på andra träd än björk.

Sörplande växter efterlyses

https://www.alternativ.nu/index.php?topic=124033.0

Videsläktet Salix innefattar träd, buskar, ris och örtlika dvärgbuskar. De mest kända videarterna i Sverige är sälg, knäckepil och gråvide.

The natural habitat of willows (Salix spp.) is floodplain areas, and they are adapted not only to endure, but also to use periodic flooding disturbances for sexual reproduction and seed dispersal (Karrenberg et al., 2002). Being a pioneer species, they have a rapid growth, and the capability of asexual reproduction through wood cuttings facilitates the development of clonal plantations with various aims, such as bioenergy, paper, timber, and wood panels, among others (Kuzovkina and Volk, 2009). In addition, willow plantations provide significant environment-protection services, like erosion control, wind and snow breaks, shelterbelts and phytoremediation (Kuzovkina and Volk, 2009).

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.575090/full

Videsläktet

https://sv.wikipedia.org/wiki/Videsl%C3%A4ktet

Videvisan ~ Sov du lilla videung Med text

Medicin

Pilblad användes redan på 500-talet f.Kr. mot smärtor och feber. Felix Hoffmann, en tysk kemist upptäckte också denna egenskap på 1890-talet. Medicinen som utvecklades senare är nu känd under namnen aspirin, magnecyl eller acetylsalicylsyra (salix betyder ”pil” på latin).[7]

Idag används främst Salix purpurea vid framställning av pilträdsextrakt för dess höga halt av salicin och ingår i olika naturmedel. Användning avser främst medel mot gikt, led- och muskelinflammationer och värk, samt huvudvärk. Använd växtdel är stammens och grenarnas bark.[8]

Vide ~ Willows: Viden förekommer huvudsakligen i tempererade områden på Norra halvklotet. 2009 fanns, enligt Jordbruksverket 36 videarter i Sverige, de flesta i norr. De mest välkända arterna i Sverige är sälg (S. caprea), gråvide. I Sverige finns det många olika sorters vide, allt från små ris som växer på kalfjället till stora träd i skogslandskapet. De flesta har nog lekt med videts blomknoppar som barn och sjungit om dem i barnvisan ”Sov du lilla videung”. Sälgen är det enda videt som är riktigt trädformigt och förekommer i hela Sverige. Trädet i sig är värdefullt för många olika arter, både som föda och levnadsplats. Genom historien har sälgen också betytt mycket för människan.
https://visaskogen.se/kunskap/salg-en-nyckelart/

Vårens viktigaste bi-frukost

Har du gått förbi en blommande videbuske någon gång och hört hur det surrat? Då förstår du säkert vilken viktig matkälla de är för humlor och andra vilda bin. Man skulle kunna säga att sälg och annat vide är vårens viktigaste frukost!
https://www.facebook.com/Varldsnaturfonden

Vide – ett rike i nordisk mytologi

Vidar är i nordisk mytologi en av asarna och Odens son[1]. Han tillhör den krets av gudar vars funktion och betydelse är något problematisk att inringa. Även gudens namn har gett upphov till helt olika tolkningar. Enligt en tolkning betyder namnet ”den vida härskande”, enligt en annan ”han från skogen”, ”krigaren från skogen” eller liknande. Vidar kallas också för ”den tyste asen” eller ”den tyste guden”.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vidar

Sälgen behövs

Sälgen behövs insprängd i skogsmark och hagar, vid åkerkanter, längs vattendrag och
på villatomter. Älgar och harar behöver den liksom vi människor. Rent livsviktigt är dess
pollen och nektar som ger energi för vår- hungriga insekter, innan markens växter gått
i blom. Då blir de småkrypssurrande säl- garna också samlingsplats för svultna flytt-
fåglar. Är man tall, gran eller björk vårdas man normalt tills det är dags att ‘omsättas i pengar’ men alltför ofta får sälgen stryka med när sly ska röjas och marker städas. Med den här broschyren vill vi sjunga sälgarnas lov och försöka ändra på den saken.

https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo09_3.pdf

Jag har svårt att hitta äkta naturlig

Jag har svårt att hitta äkta naturlig Sälg, trädet Salix caprea, inte andra viden. Jag är inte mycket för alla mänskligt modifierade arter och den enda jag hittar överallt är en typ hängsälg. Tack för svaren men jag tror inte de flesta av er vet att sälg är EN art och inte flera arter. Sälgen hör till familjen videväxter och det är ofta som vilken videväxt som helst kallas för sälg. Azur, du blandar ihop arter och hybrider med den rena Sälgen. Sälg är inte så vanligt förekommande. Den har minskat drastiskt de senaste årtiondena och måste nu få rejält stöd med att räddas då den är en av de absolut viktigaste växterna för biologisk mångfald. Sälg är ett träd. Det är möjligt att det kan förekomma hybrider som är buskar men inte rena Sälgen. Och, jo, det går att beställa alla sorters olika videarter från plantskolor men dom har dem inte hos sig då de flesta vill ha konstgjorda växter, typ hängsälg. Problemet är att dom ofta inte heller har så mycket kunskap om den riktiga naturen så även dom tror att det finns massa sälgarter och kan inte hjälpa. Därför behövde jag veta genom detta forum om någon här hade kunskapen och kanske visste en plantskola som har kunskaperna och möjligheterna, jag har ju inte besökt allt för många för detta än.

Just därför den är så viktig, vilket jag förklarade tidigare, biologisk mångfald.
Att du betvivlar är ju upp till dig att ändra på. Det är bara att söka fakta bland naturvårdarkretsar. Fråga NSF eller kanske tom WWF känner till det.

Man vill ofta inte höra det som får en att må dåligt och är man den som alltid ska gallra bort allt man inte tycker om utan grundlig kunskap om hur viktiga de olika arterna är för en balanserad biotop så vill man inte ha den kunskapen

http://forum.odla.nu/index.php?showtopic=115279

Vanlig sälg × äkta daggvide

https://naturforskaren.se/species/605cd2aa-fa9d-4c7f-a467-fb4318cc5e2a